COSTEA, Constantin

COSTEA, Constantin (născut 11 iulie 1924, comuna Măldăneni, județul Teleorman – mort 12 iunie 2018, Brașov?), silvicultor,  profesor doctor inginer. A urmat primele cinci clase la Şcoala primară Măldăneni (1931-1936) şi apoi Şcoala normală de băieţi din București (1936-1944), susţinând bacalaureatul la Liceul de băieţi din Turnu Măgurele. În perioada 23 august – 1 octombrie 1944 a fost pe frontul de vest în zona Arad, împreună cu elevii Şcolii militare de ofiţeri de infanterie de la Ineu. Între 1945-1949 este student al Facultăţii de Silvicultură din cadrul Şcolii Politehnice din București, în 1950 devenind inginer forestier. În 1957 a obţinut titlul de doctor în sivicultură în cadrul Institutului Politehnic din Brașov. A lucrat ca inginer şef de secţie la Centrul de amenajare a pădurilor Borsec din cadrul Ministerului Silviculturii, iar din 1950 a început activitatea didactică, fiind încadrat la catedra de amenajament și dendrometrie condusă de profesorul Nicolae Rucăreanu. A parcurs astfel treptele de asistent (1950-1957), şef de lucrări (1957-1960), conferenţiar (1960-1969) şi profesor (1969-1990), la catedra de Amenajarea Pădurilor, Facultatea de Silvicultură din Brașov. Între 1959-1969 a fost conferenţiar (prin cumul) la Institutul Politehnic București, Facultatea Tehnico-economică, apoi profesor (1969-1970), la aceeaşi facultate, ca titular al cursurilor de Economie forestieră şi Organizarea şi conducerea întreprinderilor forestiere. Între 1970-1992 a predat la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Brașov, ca titular al disciplinelor Economie forestieră şi Management forestier. Începând cu anul 1968 a devenit conducător ştiinţific de doctorat în specialitatea Economie forestieră. De asemenea, în perioada 1970-1990, la solicitarea Ministerului Economiei Forestiere şi apoi a Ministerului Silviculturii, a ţinut numeroase prelegeri în cadrul acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale a inginerilor silvici din toată ţara. A participat la numeroase consfătuiri internaţionale. Pe plan ştiinţific, a debutat cu lucrarea Un arbore de interes forestier: Pinus cembra. Posibilităţi de introducere a lui în producţie, lucrare publicată în Revista Pădurilor în anul 1951. Începând din 1950, a elaborat un număr impresionant de lucrări cu profil forestier, publicate în reviste de specialitate din ţară sau din străinătate. De menţionat sunt însă şi numeroasele contracte de cercetare ştiinţifică, elaborate la cererea unor unităţi economice de profil forestier. Pentru activitatea ştiinţifică depusă i-au fost decernate o serie de premii şi distincţii. Astfel, în 1963, Ministerul Învăţământului i-a acordat premiul al III-lea pentru lucrarea ştiinţifică intitulată Codrul grădinărit, în 1983 a primit diploma de merit pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul forestier, iar în 1997 a fost ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gh. Ionescu-Şişeşti din București. A fost membru al secţiei S. 4.04 – 02 Economie forestieră din cadrul International Union of Forest Research Organizations, participând în această calitate, împreună cu alţi specialişti din România, la elaborarea unor teme ştiinţifice prezentate la sesiunile International Union of Forest Research Organizations. Totodată, a fost membru cooptat al secţiei de Silvicultură din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prezentând o serie de comunicări ştiinţifice. În perioada 1962-1972 a fost decan al Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universității din Brașov, funcție exercitată în paralel cu cea de șef al Catedrei de economia, organizarea și planificarea întreprinderilor. După pensionare, în 1991, a rămas profesor consultant la catedra de Amenajarea pădurilor și măsurători terestre, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania Brașov.

Opera: Lucrări în domeniul dendrometriei şi amenajării pădurilorTabele pentru calculul suprafeţei de bază a arborilor în funcţie de diametru, Brașov, Ed. Inst. Mecanic, 1952, 10 p.; Tabele de producţie pentru molid, București, Ed. Agro – silvica, 1953, 30 p. (în colab. cu I. Popescu Zeletin, S. Armăşescu, I. Decei, T. Dorin, R. Dissescu, Gr. Tabana, V. Manta); Contribuţii la elaborarea standardului pentru firul de inventariere, O.S.S., București, 1954, 4 p.; Pepiniera silvică școlară, București, Ed. Agro – silvică, 1954, 48 p.; Tabele de producţie pentru fag, București, Ed. Agro – silvica, 1954, 36 p. (în colab. cu I. Popescu Zeletin, S. Armăşescu, R. Dissescu, T. Dorin); Cercetări în legătură cu aplicarea codrului grădinărit în pădurile de brad şi fag din Ocolul Silvic Sinaia, 1957, 20 p. [autoreferat asupra tezei de doctorat]; Cercetări în legătură cu modul de conducere spre grădinărit a arboretelor, în funcţie de destinaţie şi structura lor actuală, în Revista Pădurilor, nr. 4, 1960, 16 p.; Din particularităţile modului de creştere a arborilor în codrul grădinărit, în Bul. Ştiinţific nr. 4, Brașov, 1960, 18 p.;
Lucrări în domeniul silviculturiiUn arbore de interes forestier: Pinus cembra. Posibilităţi de introducere a lui în producţie, în Revista Pădurilor, nr. 11, 1951, 23 p. (în colab. cu I. D. Tătăranu); Pepiniera silvică, București, Ed. Agro. – silvică, 1954, 48 p.; O expresie matematică a eliminării naturale cu aplicaţii la principalele specii forestiere din RPR, în Revista Pădurilor, nr. 9, 1956, 28 p. (în colab. cu M. Stegaru); Aspecte forestiere din R.S. Cehoslovacia, în Revista Pădurilor, nr. 7, 1961, 12 p. (în colab. cu V. Stănescu);
Lucrări în domeniul economiei forestiere, organizării şi conducerii întreprinderilor forestiereCercetări asupra costurilor de producţie ale lemnului pe picior, în Bul. ştiinţific nr. 6, 1962, 19 p.; Cercetări în legătură cu influenţa taxelor forestiere asupra gospodăririi pădurilor, în Bul. ştiinţific nr. 5, 1962, 12 p.; Cercetări în legătură cu structura şi căile de reducere a costului producţiei în exploatările forestiere, în Bul. ştiinţific nr. 7, 1962, 13 p. (în colab. cu V. Barba, I. Oprescu, M. Popa); Cercetări privind influenţa mecanizării asupra costurilor de producţie în exploatările forestiere, în Bul. ştiinţific nr. 7, 1962, 1962, 11 p. (în colab. cu V. Barba, I. Oprescu); Aspecte forestiere din R.S.F. Iugoslavia, București, MEF, 1965, 20 p. (în colab. cu D. Pîrvulescu, P. Mangeac, V.  Opriţă ş.a.); Probleme privind introducerea gestiunii economice în silvicultură, în Revista Pădurilor, nr. 8, 1966; Necesitatea şi posibilitatea aplicării gestiunii economice în activitatea ocoalelor silvice, în Bul. ştiinţific, nr. IX, 1967, 12 p.; Az erdő és a fa jövője, în Új Idő, nr. 332, 1969, 10 p.; A feldolgozás jelene és jövője, în Új Idő, nr. 333, 1969, 6 p.; Hazai Helyzet, în Új Idő, nr. 334, 1969, 6 p.; Noi tendinţe în structura producţiei şi consumului mondial de lemn, în Bul. ştiinţific, nr. 10, 1969, 10 p. (în colab. cu V. Barba); Dasiki e oikonomia tis Rumanias kei ai taseis exeliseos tis, în Bul. ştiinţific, Universitatea Salonic, Grecia, 1970, 15 p. (în colab. cu V. Barba); Dezvoltarea industriei lemnului în România, în Bul. Ştiinţific, Grecia, 1970, 15 p. (în colab. cu V. Barba); Lesne hospodatstvo Rumunska a tendencie jelo vyvoja, în Lesnieky casopis, nr. 3, 1970, R.S. Cehoslovacia, 8 p.; Orientări noi în organizarea industriei de exploatare şi prelucrare a lemnului, în Bul. ştiinţific, nr. 12, 1970, 10 p. (în colab. cu V. Barba); Optimizarea  planului de producţie în exploatările forestiere prin metode matematice, în Bul. ştiinţific, vol. XIII, Universitatea Brașov, 1971, 8 p. (în colab. cu M. Popa); Cercetări privind posibilitatea de cuantificare valorică a funcţiilor de protecţie a pădurilor, în Analele Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, 1974, 12 p. (în colab. cu Gh. Purcăreanu, V. Sabău); Cercetări privind valorificarea superioară a masei lemnoase din bazinul superior al Bistriţei, în Bul. ştiinţific, nr. 16, Univ. Brașov, 1974, 8 p. (în colab. cu V. Barba, P. Mangea); Aplicarea metodei drumului critic în organizarea lucrărilor de exploatarea lemnului, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1975, 10 p. (în colab. cu D. Necşoiu); Contribuţii la stabilirea valorică a funcţiilor de protecţie ale pădurilor din Valea Timişului Brașov, în Analale Institului de Cercetări și Amenajări Silvice, București, 1975 (în colab. cu Gh. Ivan, V. Sabău, Gh. Purcăreanu); Economia întreprinderilor forestiere, Brașov, 1975 (în colab. cu Vasile Barba); Necesitatea şi căile de creştere a indicelui de utilizare industrială a masei lemnoase exploatate la noi în ţară, în Bul. ştiinţinfic, Univ. Timişoara, 1975, 10 p. (în colab. cu V. Barba);  Particularităţile procesului de producţie din silvicultură şi influenţa acestora asupra modului de exprimare a rentabilităţii ocoalelor silvice, în Bul. ştiinţific, Univ. Craiova, 1975, 11 p.; Economie forestieră. Curs, Brașov, Ed. Univ., 1977, 113 p.; Economia și conducerea întreprinderilor forestiere, București, Ceres, 1989; Monografia Facultării de Silvicultură și Exploatări forestiere 1948-2008, Brașov, Univ. Trans., 2008, 129 p. (în colab. cu I. V. Abrudan, Valentina Ciobanu, Rostislav Bereziuc ș.a.).
ReferințeProfesorii noștri. Omagii aniversare și destăinuiri. Articole și interviuri apărute în reviste forestiere în perioada 2002-2008, redactori Ilie Oprea și Valentina Ciobanu, prefață de Ioan Vasile Abrudan, Brașov, Univ. Trans., 2008; Clinciu, Ioan, Necrolog. Profesorul Constantin Costea, membru de onoare al Academia de Științe Agricole și Silvice, în Revista pădurilor, anul 133, nr. 3, 2018, p. 43-44.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.