BEJAN, Vasile V

BEJAN, Vasile V. (născut 2 august 1941, comuna Galbeni, județul Vrancea), profesor universitar doctor inginer. A urmat cursurile primare şi gimnaziale, mai întâi în oraşul Oneşti (clasa I, 1948-1949), iar apoi la Şcoala generală din comuna Breţcu, județul Covasna (clasele II-VII, 1949-1955), loc de unde părinţii se refugiaseră în Moldova, în urma Dictatului de la Viena. Între 1956-1959, a frecventat cursurile Şcolii Profesionale (de trei ani) Tractorul Brașov, în meseria de frezor şi, în paralel, cursurile clasei VIII-a a Liceului numărul 3 Brașov (actualul Dr. I. Meşotă), pe baza rezultatelor din şcoala profesională şi a aprobării Ministerului Învăţământului. Din 1959 până în 1962 a urmat clasele IX-XI (cursuri serale) ale Liceul teoretic numărul 3 Brașov, devenind, din 1965, student al Facultății de Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM), din cadrul Institutului Politehnic Brașov. Obţine diploma de inginer în anul 1970, în specialitatea TCM. În 1972 a urmat un curs de specializare de trei luni în domeniul tehnologiei construcţiilor aeronautice, la Concernul Aérospatial din Marsilia, Franţa, în vederea fabricării elicopterelor Puma şi IAR 316 în România. S-a înscris la doctorat în anul 1978, obţinând titlul de doctor inginer în domeniul TCM, la Universitatea Transilvania din Brașov, în 9 aprilie 1985, sub conducerea profesorului universitar doctor inginer Gherman Drăghici, cu teza Cercetări teoretice şi experimentale privind prelucrarea prin frezare în stare caldă, a semifabricatelor forjate cu suprafeţe de revoluţie, în timp ce se răcesc. Până la îmbrăţişarea carierei universitare, a lucrat ca frezor la secţia Sculărie de la Întreprinderea Tractorul Brașov (1959-1960), tehnician proiectant, serviciul S.D.V.-uri, în cadrul aceleiaşi întreprinderi (1960-1963). După absolvirea facultăţii lucrează la I.C.A. Ghimbav, ca inginer proiectant (1970-1971), apoi şef serviciu proiectări S.D.V.-uri la Întreprinderea Construcţiilor Aeronautice Ghimbav Brașov (unde a înfiinţat, la numai 30 de ani, biroul de proiectări S.D.V.-uri, pentru fabricaţia de elicoptere). Între anii 1972-1974 a iniţiat şi organizat activitatea de omologare a întregului echipament tehnologic utilizat la fabricarea elicopterelor din cadrul ICA Ghimbav. Ca urmare a stagiului de perfecţionare efectuat în Franţa, în anul 1972 a organizat şi coordonat desfăşurarea cursurilor de specializare a personalului angajat în fabricarea elicopterelor la ICA Ghimbav. Din anul 1976 şi-a început activitatea didactică în cadrul Universității Transilvania, catedra de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor, parcurgând treptele de asistent (1976-1978), şef lucrări (1978-1990), conferențiar (1990-1994), profesor universitar (din 1994) şi conducător de doctorat în specializarea Inginerie industrială (din 2000). De-a lungul acestei perioade, a ţinut cursuri de Tehnologia fabricării şi reparării utilajelor tehnologice (curs predat din 1978 până în prezent, în care materia acestuia este astfel structurată, încât să formeze viitorului inginer o gândire constructivă şi o nouă filosofie în domeniul tehnic, numită în ultimul timp „reinginerie’’), Prelucrarea pieselor turnate, Prelucrarea pieselor deformate plastic sau tratate termic, Tehnologia prelucrării prin aşchiere, Proiectare asistată de calculator a utilajelor tehnologice, Criterii de alegere a materialelor şi Procedee tehnologice neconvenţionale. În bogata sa activitate, la catedră, dar şi în cercetarea ştiinţifică, valorificată publicistic, a abordat un spectru larg de teme, ce pot fi sintetizate în şase mari domenii de interes ştiinţific general. Cel mai important domeniu îl constituie elaborarea şi modelarea formei funcţional – tehnologică şi a ansamblului funcţional, prin crearea metodei analizei criteriale a formei funcţional – tehnologice a produselor industriale, numită A.C.F.T. Această metodă, ce reprezintă o noutate, a fost concepută între anii 1984-2000, abordând, după alte reguli, ştiinţele inginereşti şi reducând greşelile în rezolvarea problemelor de proiectare şi de fabricare a produselor de orice fel. În prezent Vasile Bejan definitivează o lucrare complexă pe această temă, rod al unei experienţe de peste două decenii, într-un domeniu inedit. În cadrul acestei metode a fost elaborat un concept pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii, care se constituie în a doua mare temă de cercetare. Alte patru mari teme vizează: prelucrarea prin roto-frezare, în stare caldă, a semifabricatelor forjate, cu suprafeţe de revoluţie, în timp ce se răcesc (domeniu în care şi-a susţinut şi teza de doctorat şi în care a elaborat patru brevete de invenţie şi mai multe lucrări şi contracte de cercetare ştiinţifică); finisarea alezajelor cu ajutorul lichidelor abrazive (temă abordată în lucrări ştiinţifice şi în contracte de cercetare); tehnologii de fabricare a poansoanelor de dimensiuni reduse, utilizate la realizarea niturilor tubulare (subiect al unor lucrări ştiinţifice şi brevete de invenţii); cercetări teoretice şi experimentale în scopul realizării şi aplicării, în industria construcţiilor aeronautice, a unor dispozitive şi tehnologii specifice. Metoda de analiză creată a utilizat-o şi în alte domenii cerute de industrie: proiectarea de dispozitive pentru creşterea gradului de universalitate al unor maşini unelte, proiectarea şi realizarea unor linii de tăiere şi curăţire a maselotelor pieselor turnate, proiectarea de tehnologii şi echipamente tehnologice pentru fabricarea rulmenţilor, organe de asamblare, scule aşchietoare diferite, piese de tractor şi camion, piese din domeniul construcţiilor aeronautice etc. Activitatea sa didactică, ştiinţifică şi publicistică se concretizează şi în elaborarea a două cursuri universitare; două volume de carte tehnică; 11 brevete de invenţii şi inovaţii (din care 7 în curs de aprobare); 16 lucrări ştiinţifice ce îl au pe Vasile Bejan ca unic autor, publicate în reviste tehnice de specialitate; 10 lucrări ştiinţifice în colaborare, apărute tot în reviste de specialitate; 65 lucrări ştiinţifice, prezentate la sesiuni naţionale şi internaţionale, regăsite în buletinele sesiunilor; 28 de lucrări ştiinţifice în domeniul Construcţiilor Aeronautice, în colaborare şi ca autor unic; 20 de contracte de cercetare ştiinţifică, finalizate prin proiecte de utilaje şi tehnologii aplicate în industrie; 35 de lucrări ştiinţifice realizate împreună cu studenţii şi prezentate la sesiunile ştiinţifice ale acestora. În calitate de profesor a susţinut numeroase prelegeri la cursurile de perfecţionare post-universitară, organizate de Facultatea T.C.M. A fost preşedintele comisiei de disertaţie la cursul aprofundat Optimizarea Proiectării Utilajelor, ţinut la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, examinând, de asemenea, teze de doctorat şi referate. Între 1995-2000 a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al sindicatului Universității Transilvania Brașov, fiind, de asemenea, lider de sindicat pe facultate şi membru al Comitetului de Conducere al Casei Universitarilor. S-a implicat în realizarea proiectului şi în renovarea clădirii, unde, din 1998, se află noul sediu al Catedrei de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor. Scrie numeroase articole şi recenzii în revista  Construcţii de Maşini, a Oficiului de Informare Documentară (OID) București, în revista Tehnologii – Calitate – Maşini – Materiale, a Editurii Tehnice București. Între 1970-1976 participă la punerea bazelor Întreprinderii Aeronautice Ghimbav, iar în anii 1994-1998 este membru al Consiliului de administraţie la S. C. Tractor – Proiect S. A. Brașov. Din 1994, până în prezent, este membru al Consiliului de administraţie la S.C. IUS S.A. Brațov şi tot din acelaşi an, director şi asociat unic la S. C. BERGIA S.R.L. Prin consultanţa tehnică acordată întreprinderilor şi prin întreaga activitate desfăşurată în domeniul economic a dobândit o mare experienţă şi în domeniul proiectării tehnologice şi de produse prin metoda criterială A.C.F.T., în ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderilor, în proiectarea, organizarea şi optimizarea proceselor de producţie. Implicat, de asemenea, în activitatea culturală, din 1992 are meritul de a fi membru fondator şi preşedinte al fundaţiei culturale E. Grigorescu, contribuind, printre altele, la ridicarea statuii lui Mihai Viteazul din comuna Breţcu, județul Covasna. Este şi membru fondator al Despărţământului Central Covasna al Astrei. Pe plan politic a deţinut mai multe funcţii de conducere, între care aceea de preşedinte al Filialei Judeţene Brașov a Partidului Republican (1992-1993), până la fuzionarea cu Frontul Democrat al Salvării Naţionale (FDSN), devenit PDSR (actualmente PSD), apoi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brașov şi vicepreşedinte al P.D.S.R., filiala Brașov (1994-1999), consilier judeţean şi Preşedinte al Comisiei de Cercetare, Învăţământ, Cultură, Culte, Sănătate şi Sport a Consiliului Judeţean Brașov (2000-2004).

Opera: – manuale, monografiiNorme de proiectare a dispozitivelor specifice construcţiilor aeronautice, ICA Ghimbav Brașov, 1973-1976, 100 p. (lucrare utilizată la proiectarea S.D.V.-urilor); Tehnologia fabricării şi reparării utilajelor tehnologice, vol. I, Brașov, Reprografia Univ. Trans., 1986, 253 p.; vol. II, 1986, 275 p.; Tehnologia fabricării şi reparării utilajelor tehnologice, vol. I, Ed. O.I.D. în COM, București, 1991, 305 p.; vol. II, București, 1991, 325 p.;
– articole în reviste de specialitateOrganizarea întreţinerii şi reparării flexibile a utilajelor, în Tehnologii, Calitate, Maşini, Materiale, București, vol. 6, 1989, p. 146-153; Condiţii oferite de semifabricatele forjate în vederea prelucrării prin aşchiere în stare caldă în timp ce se răcesc, în COM, nr. 2-3, 1990, p. 49-53; Finisarea alezajelor de diametre mici şi lungimi mari cu ajutorul lichidului abraziv, în COM, nr. 2-3, 1990, p. 54-56; Poziţia suprafeţelor pieselor supuse prelucrărilor mecanice, în COM, nr. 2-3, 1990, p. 39-43; Prelucrarea prin frezare, cu freza frontală, în stare caldă, înainte de răcire, a semifabricatelor forjate cu suprafeţe de revoluţie, în COM, nr. 2-3, 1990, p. 43-49; Criterii şi principii ce definesc forma funcţional – tehnologică a pieselor, în COM, nr. 3, 1991, p. 1-7; Utilizarea analizei morfologice la stabilirea amplasamentului utilajelor pentru prelucrarea prin frezare în stare caldă a cilindrilor de laminor, în COM, nr. 3, 1991, p. 35-39, (în colab. cu Maria Popescu); Criterii de analiză funcţional-tehnologică a alezajelor, în COM, nr. 5, 1992, p. 25-28; Freza frontală, cu răcire interioară pentru prelucrarea în stare caldă a suprafeţelor de revoluţie, în COM, nr. 9, 1992, p. 48-50, (în colab. cu Ioan Marcu); Influenţa calităţii suprafeţei asupra comportării pieselor în exploatare, în COM, nr. 9, 1992, p. 59-62 (în colab. cu Ioan Giacomelli); Îmbunătăţirea tehnologiei de fabricare şi de recondiţionare a arborilor cotiţi ai utilajelor şi ai maşinilor unelte, în COM, nr. 9, 1992, p. 51-55; Modificări constructive ale matriţelor de forjat, ale cochilelor de turnat metale şi ale cutiilor pentru miezuri pentru îmbunătăţirea tehnologiei de fabricare, în COM, nr. 9, 1992, p. 9-12; Tehnologitate şi mentenabilitate în proiectarea sistemică a pieselor, în COM, nr. 9, 1992, p. 57-60; Un punct de vedere asupra perspectivelor intelectualităţii tehnice, în COM, nr. 1-2, 1995, p. 24-27; Metoda analizei criteriale – instrument de lucru util proiectantului, în Terotehnica şi terotehnologia, nr. 29-30, feb. 1997, p. 35-39 (în colab. cu Ioan Palici); Sistem de proiectare prin metoda analizei criteriale funcţional-tehnologică a produselor (ACFT), prezentată la A II-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Tehnologii novative prezent şi perspective”, 26-27 nov. 1997, București, publicată în Tehnologii, Calitate, Maşini, Materiale, vol. 31, 1997, p. 57-66 (în colab. cu Rocsin Bejan şi Ioan Palici);
– lucrări practice: Studii teoretice şi experimentale privind realizarea tehnologiei şi echipamentului pentru realizarea planşeelor NYDA de la elicopterul IAR 316 B (în colab. cu Dan Ghelase); Studii privind realizarea, prin ambutisare, din aluminiu a fundului de la rezervorul elicopterului IAR 316 B, Brașov, 1972 (în colab. cu Mihai Martini); Cercetări teoretice şi experimentale, proiectarea tehnologiei şi a echipamentului tehnologic pentru ambutisarea pieselor din aluminiu cu ajutorul cauciucului, Brașov, 1972-1973 (în colab. cu Bogdan Spineanu); Studierea şi întocmirea unei metodologii de proiectare a SDV-urilor specifice construcţiilor aeronautice, în vol. Norme tehnice de proiectare ale Departamentului Construcţiilor Aeronautice, Brașov, 1972-1973, 25 p. (în colab. cu Marcel Sofariu); Cercetarea, proiectarea şi realizarea unei matriţe modulate cu grad mare de universalitate pentru realizarea rondelelor din aliaje feroase şi neferoase, Brașov, 1973 (în colab. cu Marian Ghenghe); Studiu privind realizarea pieselor, de la elicopterul IAR 316 B din cauciuc buretos, Brașov, 1973; Proiectarea unei norme de scule aşchietoare specifice construcţiilor aeronautice, în Norma tehnică de scule a Departamentului Construcţiilor Aeronautice, Brașov, 1972-1974, 25 p. (în colab. cu Ioan Martinescu şi Otto Bayer); Cercetări teoretice şi experimentale pentru realizarea tehnologiei şi a dispozitivelor necesare realizării prin întindere, pe maşini Hufford a profilelor din structura avioanelor şi elicopterelor, Brașov, 1973-1974 (în colab. cu Mihai Martini); Studierea posibilităţilor de folosire a unor elemente tipizate la fabricarea dispozitivelor de asamblare a elicopterelor şi avioanelor, în Norme tehnice ale Departamentului Construcţiilor Aeronautice Brașov, 1973-1974, 30 p. (în colab. cu O. Bayer şi Bogdan Spineanu); Studii privind realizarea în ţară a capotajelor din fibră de sticlă de la elicopterul IAR 316 B, întocmirea tehnologiei şi proiectarea echipamentului tehnologic, în vol. Norme tehnice din cadrul serviciului proiectări SDV-uri, 1974 (în colab. cu Bogdan Spineanu); Cercetări privind realizarea prin rulare, cu ajutorul unor role profilate a profilelor lungi din tablă de aluminiu, în Norme tehnice, Brașov, 1975; invenţii – Dispozitiv de prindere, Brevet O.S.I.M. nr. 103.283 / 20 ian. 1993 (în colab. cu Viorel Ene); Păpuşa mobilă cu răcire interioară pentru prelucrarea pe strung a arborilor forjaţi în stare caldă, Brevet O.S.I.M. nr. 104.287 / 15 dec.1993 (în colab. cu Ioan Marcu şi Ioan Miu); Cărucior pentru deservirea camerelor de hotel, Brevet O.S.I.M. nr. 001300/27 nov. 1996; Sucitor pentruşniţel, Brevet O.S.I.M., nr. 001301/27 nov. 1996;
– lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice: Cercetări privind realizarea unui dispozitiv universal pentru executarea niturilor tubulare, în vol. Norme tehnice de scule, Departamentul de Construcţii Aeronautice Brașov, 1973, p. 86-89 (în colab. cu D. Bogorin); Cercetări privind modul de organizare a activităţilor tehnice în fabricaţia elicopterelor, în vol. Documente tehnice ale Centralei Aeronautice Române, Brașov–București, 1972; Studii privind stabilirea unei metode de normare grafică a activităţii de proiectare specifică construcţiilor aeronautice, în vol. Norme tehnice de proiectare, Departamentul de Construcţii Aeronautice Brașov, 1974-1975, 5 p. (în colab. cu Otto Bayer); Calculul şi construcţia reductorului de presiune cu variaţie între 6-85 bari, în Comunicările sesiunii Tehnico – ştiinţifice Brăila, 30 mai–2 iun. 1978, p. 169-172; Cercetări privind variaţia modulului de elasticitate şi a frecării interne în timpul detensionării fontelor, în Creaţie tehnică şi fiabilitate în construcţia de maşini, Iaşi, 22-23 dec. 1978, partea a II-a TCM, p. 126-131 (în colab. cu Vasile Luca); Privind o nouă modalitate de realizare a inelelor de cauciuc de tip 0, în Mecanica aplicată în construcţia de maşini, seria A, vol. XIX C, Brașov, 1978, p. 163-170; Ridicarea fiabilităţii utilajelor de turnătorie prin înlocuirea componentelor electrice cu componente electronice, în Creaţie şi fiabilitate în construcţia de maşini, Iaşi, 22-23 dec. 1978, partea a II-a, TCM, p. 142-147 (în colab. cu Florin Andreescu şi Cornel Şerban); Tarozi pentru filete trapezoidale cu mai multe începuturi având diametre mai mic de 10 mm, în Comunicările sesiunii Tehnico – ştiinţifice Brăila30 mai – 2 iun. 1978, p. 69-71; Traductoare electronice cu comutaţie statică pentru sectoare calde şi medii explozive, în Creaţie şi fiabilitate în construcţia de maşini, Iaşi, 22-23 dec. 1978, partea a II-a TCM, p. 138-141 (în colab. cu F. Andreescu şi Vasile Luca); Câteva consideraţii teoretice la broşarea continuă, în Creativitatea în construcţia şi exploatarea automobilelor, Piteşti, nov. 1979, vol. I, partea I TCM, p. 387-392 (în colab. cu Ivan Piukovici şi F. Andreescu); Determinarea mărimii componentelor forţei de aşchiere cu ajutorul calculatorului, în Buletinul Sesiunii Concepţii şi tehnologii moderne şi energetice în sprijinul reducerii consumurilor materiale şi ridicarea productivităţii muncii, Institutul de subingineri Satu Mare, 5-7 oct. 1979, p. 42-48 (în colab. cu I. Piukovici şi Ghe. Bejenaru); Pregătirea arborilor cotiţi mari în vederea stabilirii gradului de uzură, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrări la cald12-13 feb. 1982, vol. II, p. 138-143; Consideraţii privind determinarea momentului de intrare în reparaţii a maşinilor de îndesat (amestecuri de formare), prin scuturare, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrări la caldBrașov, 12-13 feb. 1982, vol. I, 1983, p. 92-97 (în colab. cu Alex. Constantinescu); Influenţa parametrilor de aşchiere asupra cantităţii de energie electrică consumată la prelucrarea prin strunjire, în Buletinul celei de a IV-a sesiuni, Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini, Iaşi, 1983, publicată şi în vol. Probleme tehnice ale prelucrărilor mecanice, 1981, p. 32-35 (în colab. cu Constantin Buzatu); Contribuţii la studiul teoretic şi experimental al prelucrării prin frezare în stare caldă a suprafeţelor de revoluţie ale semifabricatelor forjate, rezumatul tezei de doctorat, Brașov, 1984, p. 1-25; Cercetări teoretice şi experimentale privind tehnologia de fabricarea poansoanelor de diametre mici şi lungimi mari, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrări la cald, Brașov, 3-4 mart. 1988, vol. II, p. 95-100 (în colab. cu I. Giacomelli); Studii şi cercetări experimentale privind posibilitatea prelucrării mecanice (prin strunjire) a poansoanelor de dimensiuni mici din oţel rapid, în Buletinul Universității Brașov, seria A, vol. XXX, 1988, p. 139-147 (în colab. cu I. Giacomelli); Instalaţie pentru prelucrarea în stare caldă a cilindrilor de laminor (forjaţi liber) în timp de ce răcesc, în Buletinul Universității Brașov, seria A, vol. XXXI, partea a II-a, 1989, p. 171-176; Posibilităţi de mărire a gradului de universalitate al maşinilor orizontale de frezat şi alezat (M.F.O.), în Buletinul Universității Brașov, seria A, vol. XXXI, partea a II-a, 1989, p. 229-234 (în colab. cu Iuliana David); Raţionalizarea operaţiilor de găurire în cazul fabricaţiei individuale şi de serie mică, în Buletinul Universității Brașov, seria A, vol. XXXI, 1989, p. 153-158; Studii şi cercetări experimentale privind influenţa geometriei şi a regimului de lucru asupra durabilităţii tarozilor, în Buletinul Universității Brașov, seria A, vol. XXXI, 1989, p. 156-159 (în colab. cu I. Giacomelli); Consideraţii privind activitatea de întreţinere şi reparaţii a utilajelor tehnologice, în Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la cald, la a V-a Sesiune ştiinţifică, 3-4 mart1988,Brașov, vol. II/1990, p. 101-105; Consideraţii privind tratamentul termic optim pentru îmbunătăţirea durabilităţii tarozilor, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrări la caldBrașov, 3-4 mart. 1988, vol. II, 1990, p. 152-159 (în colab. cu I. Giacomelli); Câteva probleme ale prelucrării prin rotofrezare la cald a semifabricatelor forjate mari înainte de a se răci, în Buletinul sesiunii ştiinţifice jubiliare Piteşti18-20 nov. 1992, vol. TCM, p. 11-18 (în colab. cu Ioan Marcu); Schema logică pentru modelarea formei funcţional – tehnologică a pieselor şi a ansamblului funcţional, în Buletinul sesiunii ştiinţifice jubiliare Piteşti18-20 nov. 1992, vol. T.C.M., p. 18-25; Tehnologie şi utilaje pentru fabricarea poansoanelor utilizate la extrudarea niturilor tubulare, în Buletinul sesiunii ştiinţifice jubiliare Piteşti18-20 nov. 1992, vol. Prelucrări prin deformări la rece,dispozitive şi control tehnic, p. 45-49 (în colab. cu I. Giacomelli); Cercetări experimentale (industriale) şi perspective în prelucrarea prin rotofrezare, în stare caldă, a semifabricatelor forjate înainte de răcire, prezentată la A II-a Conferinţă Internaţională M. Te. M. ’93, Cugir, Cluj 14-16 oct. 1993, publicată în Buletinul Ştiinţific, seria Construcţii de Maşini a Univ. Tehnice Cluj, p. 133-137 (în colab. cu Caius Comşa şi Nicolae Miu); Consideraţii asupra unei concepţii de modelare a formei funcţional – tehnologică a pieselor şi a ansamblului funcţional, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrări la cald a metalelor, Brașov, 29-30 apr. 1993, vol. III, p. 43-51; Consideraţii privind un concept de modelare a formei funcţional – tehnologică a pieselor şi a ansamblului funcţional, prezentată la A II-a Conferinţă Internaţională M. Te. M. ’93Cugir, Cluj, 14-16 oct. 1993, publicată în Buletinul Ştiinţific, seria Construcţii de Maşini a Univ. Tehnice Cluj, p. 137-140; Eficienţa economică la frezarea în stare caldă, înainte de răcire, a cilindrilor de laminor forjaţi liber, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald, vol. III, Univ. Trans. Brașov, 29-30 apr. 1993, p. 34-42 (în colab. cu Maria Popescu); Sistem de instalare, răcit la interior, pentru agregatele de prelucrare prin aşchiere în stare caldă a semifabricatelor forjate în timp ce se răcesc, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald, vol. III, Univ. Trans. Brașov, 29-30 apr. 1993, p. 29-33 (în colab. cu Ioan Marcu); Stadiul aplicării industriale a prelucrării prin frezare în stare caldă a semifabricatelor forjate în timp ce se răcesc, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrări la cald a metalelor, Brașov, 29-30 apr. 1993, vol. III, p. 22-28; Cercetări asupra procesului tehnologic de fabricare a inelelor de la rulmenţi cu canale Z şi N, în Buletinul Sesiunii Jubiliare (45 de ani), Tendinţe actuale şi de perspectivă în fabricaţia de rulmenţi,28 aprilie 1994Brașov, p. 385-398 (în colab. cu I. Giacomelli); Cercetări privind influenţa tratamentului termic asupra deformaţiilor inelelor de la rulmenţi cu canale Z şi N, în Buletinul Sesiunii Jubiliare (45 de ani), Tendinţe actuale şi de perspectivă în fabricaţia de rulmenţi28 apr. 1994 Brașov, p. 30-42 (în colab. cu I. Giacomelli şi Decebal Petrescu); Creaţia inginerească, proiectarea, mijloc de reducere a costurilor de fabricare şi de mentenanţă, în Conferinţa Internaţională PRASIC ’94 Brașov8-10 dec. 1994, p. 68-73 (în colab. cu M. Popescu); Metoda de analiză criterială a formei funcţional – tehnologică a pieselor şi a ansamblului funcţional, în Conferinţa Internaţională PRASIC ’94 Brașov8-10 dec. 1994, p. 38-44; Durata proceselor inovaţionale, factor de progres, în A III a Conferinţă Internaţională M. Te. M. ’95,Cluj12-14 oct. 1995, vol. II, p. 359-362 (în colab. cu M. Popescu); Optimizarea producţiei întreprinderii pe baza analizei pragului de rentabilitate, în A III-a Conferinţă Internaţională M. Te. M. ’95, Cluj,12-14 oct. 95, vol. II, p. 355-358 (în colab. cu M. Popescu); O nouă concepţie de organizare a proceselor de asimilare a produselor noi, prezentată la Conferinţa Naţională SIMPEC ’96, 22-23 nov. 1996, Univ. Trans. Brașov, publicată în SIMPEC ’96 Brașov, vol. II, p. 373-376 (în colab. cu M. Popescu); Inginerie şi reinginerie în mileniul trei, prezentată la Conferinţa Internaţională de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, BRAMAT ’993-5 feb. 1999, Univ. “Trans.” Brașov, Fac. de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, publicată în Tratamente Termice şi Termochimice, Deformări Plastice, vol. III p. 149-152 (în colab. cu M. Popescu); Metoda analizei criteriale a formei funcţional-tehnologică a produselor A.C.F.T., prezentată la Conferinţa Internaţională de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor BRAMAT ’99, Brașov3-5 feb.1999, publicată în Tratamente Termice şi Termochimice, Deformări Plastice, vol. III,p. 139-144 (în colab. cu Rocsin Bejan); Proiectare şi reproiectare prin metoda analizei criteriale a formei funcţional – tehnologică a produsului,prezentată la Conferinţa Internaţională de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, BRAMAT ’99, 3-5 feb. 1999Univ. Trans. Brașov, Fac. de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, publicată în Tratamente Termice şi Termochimice, Deformări Plastice, vol. III, p. 145-148 (în colab. cu Rocsin Bejan);
– contracte de cercetareStudii şi cercetări privind stabilirea tehnologiei de compactare a tablelor placate prin explozie, contract nr. 122/1978 cu Combinatul de Utilaj Chimic Făgăraş (în colab. cu Alex. Constantinescu şi colectivul); Găsirea unor oţeluri adecvate şi aplicarea unor tratamente termice, termochimice şi termodinamice la fabricarea dornurilor de extrudare a piuliţelor… etc. contract nr. 63/1980 cu Întreprinderea Mecanică Brașov (în colab. cu I. Giacomelli şi colectivul); Cercetări privind comportarea la solicitări a tablelor placate prin explozie, contract nr. 81/1982 cu Combinatul de Utilaj Chimic Făgăraş (în colab. cu Alex. Constantinescu şi colectivul); Cercetări privind comportarea tablelor placate prin explozie, contract nr. 83/1983 cu Combinatul de Utilaj Chimic Făgăraş (în colab. cu Alex. Constantinescu şi colectivul); Posibilitatea îndreptării, prin încălzire, a arborilor de pompe şi ventilatoare, proiectarea unui dispozitiv şi a unei instalaţii specifice, contract nr. 155/1983 cu Combinatul de Utilaj Chimic Făgăraş (în colab. cu colectivul); Studierea posibilităţilor de execuţie a tecilor bobinelor motoarelor de mare putere, pe prese hidraulice cu matriţe bisens, contract nr. 156/1983 cu Combinatul de Utilaj Chimic Făgăraş (în colab. cu colectivul); Studii privind curăţirea pieselor turnate. Proiectarea unei linii de curăţire pentru puntea spate de la camion contract nr. 130/1984 cu SC Roman SA Brașov (în colab. cu Alex Constantinescu şi colectivul); Studii şi cercetări privind mărirea durabilităţii în exploatare a tarozilor cu coada dreaptă şi curbă utilizaţi la fabricarea piuliţelor, contract nr. 45/1986 cu Întreprinderea Mecanică Tg. Secuiesc (în colab. cu colectivul); Studii şi cercetări privind realizarea tehnologiei de fabricare a bucşelor şi a poansoanelor de extrudat nituri tubulare, contract nr. 173/1986 cu Întreprinderea Mecanică Mediaş (în colab. cu colectivul); Cercetări privind posibilitatea prelucrării prin frezare în stare caldă a semifabricatelor forjate în timp ce se răcesc contract nr. 96/1987, beneficiar CUG. E.R.S. Cluj (în colab. cu colectivul); Cercetări privind deformarea inelelor de rulmenţi cu canale Z şi N în timpul tratamentului termic, contract nr. 78/1988 cu Întreprinderea de Rulmenţi Brașov (în colab. cu I. Giacomelli şi colectivul); Cercetări privind realizarea rulmenţilor din oţel rapid şi inoxidabil, contract nr. 136/1989 cu Întreprinderea de Rulmenţi Brașov (în colab. cu I. Giacomelli şi colectivul); Cercetări privind curăţirea pieselor turnate din aliaje feroase. Metode de îndepărtare a reţelelor de turnare contract nr. 64/1992 cu Min. Învăţământului (în colab. cu Florin Chicernea şi colectivul).
În redactare am utilizat informaţiile oferite de CV şi lista de publicaţii, iar la elaborarea articolului am avut sprijinul Corinei Bădrăgan.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.