Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Regulamentul de funcționare - pdf

Organigrama

Codul de etică - pdf


din regulament

SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu” - Braşov, în calitatea ei de instituţie de profil cu funcţii de informare, educaţie, cultură, cercetare şi recreere asigură următoarele servicii pentru public:

Servicii prestate gratuit:

• Împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secţiile de împrumut la domiciliu
• Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură şi spaţii special amenajate în acest scop
• Oferirea de informaţii pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date (în sistem tradiţional sau informatizat)
• Navigare pe Internet; accesul nelimitat la internet pe calculatoarele personale prin conexiune WI–FI
• Audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, dia¬pozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-urilor, CD-urilor, DVD -urilor în sala amenajată în acest scop
• Împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituţiei
• Studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc., în original sau facsimil, fotografii, microfilme, în sala Compartimentului Colecţii Speciale
• Asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat
• Consultaţii biblioteconomice şi privitoare la tehnica muncii intelectuale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate
• Informarea şi documentarea bibliografică, pe baza colecţiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în colecţiile bibliotecii sau, în perspectivă, prin accesul on-line la resursele disponibile în reţeaua naţională şi internaţională
• Organizarea de programe culturale, evenimente, expo¬ziţii, activităţi educative etc
• Eliberarea permisului de intrare pentru copiii şi tinerii până la 18 ani, şomeri şi pensionari
• Cursuri de IT pentru utilizatorii de diferite categorii de vârstă şi socio-profesionale

Servicii prestate contra cost:

Taxa pentru eliberarea permisului de intrare este de 6 lei
           - pentru persoanele sub 18 ani, pensionari, someri si persoane cu nevoi speciale se aplica o reducere(*) de 100%
           - pentru elevii peste 18 ani si studenti se aplica o reducere de 50%

(*) Categoriile de cititori mentionati mai sus, beneficiaza de reducere in baza unor acte doveditoare (carnet de elev/student, copie certificat de nastere/CI, cupon de pensie, carnet somer sau a certificatului de persoana cu nevoi speciale)
• Imprimarea de acte normative din baza de date legislativă
• Imprimarea de documente privind informaţii europene şi locale şi de pe Internet
• Fotocopierea şi multiplicarea documentelor existente în colecţiile bibliotecii, respectându-se prevederile Legii nr.8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe
• Inscripţionarea CD/DVD-uri cu informaţii europene şi locale
• Închirierea de spaţii: ex. mansarda Casei Baiulescu

Înscrierea şi eliberarea permisului de intrare în bibliotecă

• Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza "Fişei contract de împrumut" care se încheie la data înscrierii la bibliotecă

• În baza încheierii " Fişei contract de împrumut" si a taxei mentionate in sectiunea "Servicii prestate contra cost", se eliberează permisul de intrare
• Semnarea fişei contract de împrumut implică acceptarea de către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a bibliotecii, referitoare la serviciul de împrumut la domiciliu şi consultare a publicaţiilor în sălile de lectură. Fisa contract de imprumut se intocmeste in doua exemplare si are rol de titlu executoriu.
• Copiii şi tinerii până la 18 ani vor fi înscrişi de către unul dintre părinţi sau, în situaţii speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menţionate. Pentru tinerii între 14 şi 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinţi cu specificaţia: “pentru fiul/fiica [numele], BI seria _____ nr._____”, iar permisul va fi eliberat pe numele tânărului.
• Permisul de intrare este personal, netransmisibil şi are o valabilitate de cinci ani.
• Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării şi vizării permisului de intrare.
Categorii de permise
1. Permisul valabil în toate secţiile şi filialele bibliotecii se obţine în baza:
            - semnării "Fişei contract de împrumut"
            - a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepţie persoanele care beneficiază de gratuitate)
            - şi a actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) cu dovada domiciului stabil sau flotant în judeţul Braşov(*)

(*)În cazuri excepţionale, cu aprobarea direcţiunii (cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat în secţii) şi altor categorii de persoane.

2. Permisul valabil numai în sălile de lectură şi InfoSal@ se obţine în baza:
            - semnării "Fişei contract de împrumut"
            - a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepţie persoanele care beneficiază de gratuitate)
            - şi a actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) indiferent de domiciliu.

Condiţii generale pentru împrumutul documentelor

Împrumutul documentelor la domiciliu

• Împrumutul documentelor la domiciliu se realizează prin Serviciul de Împrumut carte, Mediatecă, Filiala1, Filiala2, Filiala3, Filiala4, Filiala5, Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleză, Centrul Cultural Maghiar şi Împrumut carte pentru copii şi Sector Multimedia.
• Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar posesorii permisului valabil în toate secţiile şi filialele bibliotecii, pe care îl vor prezenta bibliotecarului la intrarea în secţie. După alegerea publicaţiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar, împreună cu permisul de bibliotecă şi actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate), pentru a-i fi înregistrate în fişa personală şi pentru a i se comunica data de restituire.
• Timpul de staţionare în sectoarele Împrumut carte şi Împrumut carte pentru copii şi Sector Multimedia este de aproximativ 20 minute.
• Pe parcursul unei zile se pot face maxim două împrumuturi de către un utilizator.
• Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documente de bibliotecă.
• Împrumutul se acordă pe o perioadă de 14 zile. Împrumutul publicaţiilor se poate prelungi de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal, prin telefon sau e-mail, în termenul împrumutului iniţial.
• Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecţiile bibliotecii, pot fi obţinute de la alte biblioteci, prin împrumut interbibliotecar.
• Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de efectuarea împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conţinut schimbat etc.) vor fi semnalate bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-şi răspunderea.
• Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancţiunile prevăzute de prezentul regulament.
• În cazul utilizatorilor studenţi, fişa de lichidare va fi semnată la Serviciul Împrumut carte numai după restituirea tuturor unităţilor de bibliotecă împrumutate din toate secţiile şi filialele şi după achitarea penalităţilor pentru întârziere, dacă acestea există în fişa utilizatorului.

Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

• Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, audiere sau vizionare se face în baza Permisului de intrare valabil şi a unui act de identitate, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.
• Pentru obţinerea publicației solicitate, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea publicației solicitate, utilizatorul va semna de primire.
• Publicațiile care fac parte din fondurile depozitului "Colecţiilor speciale", Depozitul general, Depozit legal, precum şi din fondurile de referinţă ale compartimentelor şi secţiilor, cât și cele provenite din împrumutul interbibliotecar, pot fi consultate doar pe loc, în regim de sală de lectură, neputând face obiectul împrumutului la domiciliu.
• Publicatiile Depozitului Legal nu fac obiectul imprumutului sau schimbului interbibliotecar, reprezentand fondul intangibil al patrimoniului cultural national mobil.

Tarife pentru servicii publice prestate în cadrul bibliotecii judeţene George Bariţiu
Nr. crt. Unitatea Taxă
1. 1. Multiplicări format A4  
  Faţă 0,20 lei/pagină
  Faţă - verso 0,40 lei/filă
  2. Multiplicări format A3  
  Faţă 0,30 lei/pagină
  Faţă - verso 0,50 lei/filă
2. Eliberarea permisului de cititor, plastifiat  
  Copii, tineri până la 18 ani, şomeri, pensionari GRATUIT
  Elevi peste 18 ani, studenţi şi militari în termen 3,00 lei
  Alte categorii 6,00 lei
3. Imprimare legislaţii conform programului LEX şi informaţii europene şi locale  
  Faţă 0,30 lei/pagină
  Faţă - verso 0,50 lei/filă
4. Inscripţionare CD-ROM cu informaţii europene şi locale 3,00 lei/CD
5. Revista Astra (istorie) 12,00 lei
5. Supliment literar 10 lei

Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorilor nu li se permite:

• să acceseze site-uri cu natură pornografică, de comercializare a substanţelor interzise prin lege, cele care promovează violenţa şi abuzurile de orice natură
• să modifice configurarea calculatoarelor
• să descarce şi să instaleze programe

Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăveşte de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca o dată cu restituirea lor să anunţe conducerea bibliotecii pentru a se lua măsuri de dezinfecţie sau distrugere, după caz.

Utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată, care să permită activitatea de lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă; de asemenea, utilizatorii sunt obligaţi să păstreze integritatea şi igiena publicaţiilor consultate. Comportamentul necivilizat (murdărie,ebrietate, zgomot, violenţă fizică şi verbală) şi nerespectarea regulamentului aduc după sine suspendarea permisului de acces în bibliotecă pe o perioadă stabilită după caz şi în baza unui referat întocmit de către bibliotecarul care a constatat faptele şi aprobat de către conducerea instituţiei.

Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori.

Utilizatorul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunţe pierderea permisului de acces în bibliotecă, în caz contrar urmând să răspundă pentru eventualele operaţiuni de împrumut efectuate în baza acelui permis.

Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanţilor legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

În cadrul Secţiei de Copii şi Tineret tutorii şi supraveghetorii copiilor şi tinerilor sunt răspunzători de securitatea acestora înainte şi după expirarea timpului petrecut efectiv în instituţie şi au obligaţia de a nu expune pe ceilalţi utilizatori la posibile îmbolnăviri de boli contagioase.

SANCŢIUNI

Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obligat să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a documentului, denominată conform legii în vigoare, şi actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 2 ori faţă de preţul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operaţiune de împrumut este suspendată.(conf. art. 67 alin.2 din Legea bibliotecilor)

Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual (conform tabelului urmator), de până la 50% din valoarea de inventar, denominată conform legislaţiei în vigoare, şi actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. Pana la recuperarea prejudiciului, orice operatiune de imprumut este suspendata.(conf. art. 67 alin.1 din Legea bibliotecilor)

Durata întârzierii
Nr.zile calendaristice
Procent penalizare din valoarea de inventar
1 zi1%
2 zile2%
3 zile3%
4 zile4%
5 zile5%
6 zile7%
7 zile9%
8 zile11%
9 zile13%
10 zile15%
11 zile18%
12 zile21%
13 zile24%
14 zile27%
15 zile30%
16 zile34%
17 zile38%
18 zile42%
19 zile46%
20 zile50%