ENE, Viorel

ENE, Viorel (născut 21 iulie 1947, Galaţi), profesor universitar doctor. A urmat cursurile primare în Brașov (1954-1958), gimnaziul la Şcoala Medie numărul 2 (1958-1961), Liceul Unirea (1961-1965), precum şi Institutul Politehnic din Brașov, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (1965-1970), obţinând specialitatea Maşini şi Utilaje pentru Prelucrări la Cald. După absolvirea cursurilor universitare este repartizat la Intreprinderea Energo-Reparaţii București, după care în perioada 1971-1974 activează la Intreprinderea de Autocamioane Brașov în calitate de inginer proiectant. Între anii 1974-1978 a activat în cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice pentru Sectoare Calde, București, filiala Brașov în calitate de inginer proiectant. În paralel în anul universitar 1977-1978 desfăşoară activitate didactică universitară la Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de cadru didactic asociat. Din 1978, desfăşoară activitate didactică şi de cercetare universitară la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, parcurgând toate gradele de la cel de asistent (1978-1979), şef de lucrări (1979-1991), conferențiar (1991-1996) şi profesor (din 1996). În această perioadă a deţinut funcţia de secretar ştiinţific al catedrei de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor (1978-1990). Din anul 2000 a devenit adjunctul şefului de catedră la Catedra de Utilaj tehnologic şi Ştiinţa materialelor din cadrul Facultății Ştiinţa şi Ingineria materialelor a Universității Transilvania din Brașov. A participat la cursuri de specializare post universitară în 1974 şi 1977 la CPLICM – București, în 1986 şi 1987 la Universitatea „Transilvania” din Brașov. Deţine titlul ştiinţific de doctor inginer al Universității Transilvania Brașov din anul 1987 în urma susţinerii publice a tezei intitulată: Contribuţii teoretice şi experimentale asupra măririi funcţionalităţii tehnologice a utilajelor de împachetare a crustelor ceramice. A desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică şi de proiectare în domeniile: utilaje tehnologice pentru sectoarele calde metalurgice, cât şi pentru tehnologii clasice şi speciale de formare-turnare. A contribuit la întocmirea de documentaţii necesare brevetării produselor şi instalaţiilor aferente, consulting şi expertize tehnice în domeniul utilajelor şi tehnologiilor de turnare a aliajelor. Este autor de cursuri şi îndrumare de proiectare, publicate pe plan local, intitulate Tehnologii speciale aplicate la fabricarea pieselor turnate volumul I – Procedee speciale de formare, Universitatea Transilvania Brașov, 1991 şi Bazele cercetării experimentale, Universitatea Transilvania, Brașov, 2000. De asemenea, este autorul monografiilor Vibrocompactarea formelor speciale pentru turnarea aliajelor, Brașov, Editura Lux Libris, 1995 şi Incursiuni în istoria ştiinţelor tehnice, Brașov, Editura Lux Libris, 1999. Pe parcursul anilor a asigurat predarea mai multor cursuri, anume: Metalurgia Extractivă, Procedee Speciale de Formare, Procedee Speciale de Turnare, Bazele Proiectării Turnătoriilor, Robotica, Procedee Unitare în Metalurgie, Sisteme Automate pentru Prelucrări la Cald, Proiectarea Sectoarelor Calde, Bazele Cercetării Experimentale şi Istoria Tehnicii. La acestea se mai adaugă cursurile postuniversitare de Bazele Roboticii şi Evoluţia tehnicii şi tehnologiei, precum şi predarea de studii aprofundate absolvenţilor. A publicat, ca autor unic, peste 75 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, a contribuit la soluţionarea a peste 40 de contracte de cercetare-proiectare şi a participat la peste 35 de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (congrese, saloane de invenţii, conferinţe, simpozioane). A obţinut premiul Traian Vuia al Academiei Române, pe anul 1995, pentru monografia Vibrocompactarea formelor speciale pentru turnarea aliajelor, Brașov, Editura Lux Libris, 1995. Este posesorul insignei şi brevetului numărul 51/1992 de Inventator de elită clasa a IV-a, eliberat de Societatea Inventatorilor din România, prin Comisia de Inventică a Academiei Române. I s-au conferit Diploma de onoareşi premiul I, de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului pentru lucrarea Abordarea sistemică a procesului tehnologic de împachetare a crustelor ceramice obţinute cu M.U.F., prezentată la faza naţională a celei de a IV-a ediţii a manifestării metodico-ştiinţifice CREATIVITATE şi EFICIENŢĂ în ÎNVĂŢĂMÂNT – Iași, 2-3 iunie 1989, Diplomă şipremiul III, pentru un grup de invenţii privind mijloace pentru determinarea rezistenţei la penetrare a formelor de turnare (119090/93457, 119091/91978, 119092/92093) la Salonul naţional de invenţii, Târgovişte, 20-26 iunie, 1988, Diplomăşipremiul II pentru lucrarea Cercetări privind posibilitatea obţinerii pieselor turnate din aluminiu în forme solidizate magnetic, prezentată la faza judeţeană a Comisiei Inginerilor şi Tehnicienilor, Brașov, 1988, Diplomă şi premiul I pentru lucrarea Abordarea sistemică a proiectării asistată de calculator a procesului tehnologic de compactare prin vibrare a materialelor granulare utilizate la procedee speciale de formare, prezentată la concursul naţional de creaţie Ştiinţă – Tehnică – Producţie, Brașov, 9 mai, 1987, Diplomă şi premiul I pentru lucrarea Abordarea sistemică a procesului tehnologic de împachetare a crustelor ceramice, prezentată la faza judeţeană a Comisiei Inginerilor şi Tehnicienilor, Brașov, 1987, Diplomă pentru rezultate deosebite în activitatea de creaţie Tehnico-Ştiinţifică, eliberată de Comisia Inginerilor şi Tehnicienilor de la Intreprinderea Tractorul, Brașov, 13 octombrie, 1987, Diplomă şi premiul I pentru lucrarea Contribuţii teoretice şi experimentale asupra măririi funcţionalităţii tehnologice a utilajelor de împachetare a crustelor ceramice, prezentată la concursul naţional de creaţie Ştiinţă-Tehnică-Producţie, Brașov, 10 mai 1986; Diplomă şi premiul III pentru lucrarea Determinarea rezistenţei la penetraţie a formelor de turnare şi a materialelor granulare cu ajutorul penetrometrului cu con, prezentată la faza judeţeană a Comisiei Inginerilor şi Tehnicienilor, Brașov, 1986, Diplomă pentru rezultate deosebite în activitatea de creaţie Tehnico-Ştiinţifică, eliberată de Comisia Inginerilor şi Tehnicienilor de la Întreprinderea Tractorul Brașov, 12 decembrie 1986, Diplomă şi premiul I pentru lucrările: Contribuţii originale în domeniul procedeelor speciale de formare-turnare prin prisma măririi funcţionalităţii tehnologice a utilajelor de împachetare a crustelor ceramice şi Tensometrie aplicată la ridicarea curbelor de variaţie a rezistenţei la penetrare statică a formelor speciale de turnare prin utilizarea penetrometrului cu con, prezentată la concursul naţional de creaţie Stiinţă-Tehnică-Producţie, Brașov, 11 mai 1985, Diplomă şi premiul I pentru lucrarea Contribuţii originale asupra izolării antişoc şi antivibratorii a instalaţiilor automate de împachetare a crustelor ceramice obţinute cu modele uşor fuzibile, prezentată la faza judeţeană a Comisiei Inginerilor şi Tehnicienilor, Brașov, 1985, Diplomă şi premiul III pentru invenţia Instalaţie automată de împachetare a formelor coji, brevet România numărul 80101, prezentată la faza municipală a Comisiei inginerilor şi Tehnicienilor, Brașov, 1983. Deţine placheta În semn de preţuire pentru activitatea depusă a Institutului ICSITPSC (1975) şi insigna de Fruntaş în întrecere pentru locul I obţinut pe anul 1975 în cadrul filialei ICSITPSC – Brașov, placheta omagială 25 ani de la înfiinţarea ICPTSC – octombrie-1973-1998, București, RomâniaDiploma jubiliară şi medalion cu ocazia aniversării a 50 de ani de învăţământ superior în Brașov, octombrie 1998, Diploma de personalitate a ştiinţei şi tehnicii româneşti, cu ocazia lansării volumului jubiliar „Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească – 2000” şi a aniversării a 50 de ani de existenţă a Editurii Tehnice, București, 27 mai 2000. Este membru fondator şi director adjunct al Societăţii Inventatorilor din România – direcţia judeţului Brașov, din anul 1990, membru în A.S.M. International, din anul 1994, membru în Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România din anul 1976, membru în Asociaţia Română de Tehnologii Neconvenţionale, din anul 1995, membru titular în Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii din cadrul Academiei Române, 2000. Nominalizat pentru înscrierea în a X-a Ediţie a Registrului Internaţional al Liderilor Distinşi (The International Directory of Distinguished Leadership), nominalizat pentru prestigiosul titlu de OMUL ANULUI 2001 (MAN OF THE YEAR-2001), ambele acordate de Institutul Biografic American (ABI-American Biographical Institute, Inc.). Din 2002 este şi membru al Comitetului de Experţi pentru Cercetare ai ABI (ABI’s RESEARCH BOARD OF ADVISORS), citat în volumele Institutului Biografic American (ABI – American Biographical Insitute, Inc. Raleigh, North Carolina).

Opera: Aspecte cinematice ale unui jgheab vibrant în vederea proiectăriiîn buletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la caldvol. I, Universitatea din Brașov, 1978; Calculul unui vibrator inerţial cu multiplicarea vitezei de rotaţie prin mişcare hipocicloidală, în Buletinul Universității Brașov, 1979; Consideraţii privind proiectarea unui transportor vibrant pentru turnătorie, în Buletinul Comisiei Inginerilor şi TehnicienilorBrașov, 1979; Calculul transportoarelor vibrante inerţiale utilizate în sectoarele calde, în buletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la cald, vol. I, Universitatea Brașov, 1980; Condiţii impuse la proiectarea unui dispozitiv vibrant pentru tasarea materialului granular, în buletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la cald, vol. I,Universitatea Brașov, 1980; Analiza executant – maşină, concluzii privind eficienţa economică şi unele aspecte ergonomice în cazul a două tehnologii de împachetare a crustelor ceramice obţinute cu M.U.F., în buletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la caldUniversitatea Brașov, 1985; Tehnologie nouă şi instalaţia de împachetare a crustelor ceramice obţinute cu modele uşor fuzibileîn buletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la caldUniversitatea Brașov, 1985; Contribuţii originale asupra izolării antişoc şi antivibratorii a instalaţiei automate de împachetare, în buletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la caldUniversitatea Brașov, 1987; Organigrama desfăşurării experimentelor la compactarea prin vibrare a materialelor granulare de împachetare a crustelor ceramice obţinute cu M.U.F., în buletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la caldUniversitatea Brașov, 1987; Organizarea modului de prelucrare manuală a datelor experimentale la compactarea prin vibrare a materialelor granulare de împachetare a crustelor ceramice, înbuletinul Tehnologii şi utilaje noi pentru prelucrări la caldUniversitatea Brașov, 1987; Abordarea sistemică a procesului tehnologic de împachetare a crustelor ceramice obţinute cu M.U.F. (II)în Buletinul Comisiei Inginerilor şi Tehnicienilor,Brașov, 1988; Cercetări privind posibilitatea obţinerii pieselor turnate din aluminiu în forme solidizate magnetic, în Buletinul Comisiei Inginerilor şi TehnicienilorBrașov, 1989;  Contribuţii experimentale asupra măririi funcţionalităţii tehnologice a utilajelor de împachetare a crustelor ceramice, în Metalurgia42, nr. 1, 1990; Tensometrie şi micrometrie aplicate la evidenţierea vibrocompactării materialelor granulare utilizate la procedeele speciale de formare, în Metalurgia, 42, nr. 7, 1990; Tehnologii speciale aplicate la fabricarea pieselor turnate vol. I – Procedee speciale de formare, Universitatea Transilvania Brașov, 1991; Die Systemische Erorterung des Technologischen Prozesses der Packung von, mit Schmelzbaren Modellen Erhaltenen, Keramikschalen, mittels verdichten der Kornigen Grundmasse durch Vibration, în Bulletin of the Transylvania University of Brașov, Series A, vol. XXXIV, 1992; Metodă – aparatură şi instalaţie pentru optimizarea şi controlul vibrocompactării materialelor granulare necoezive, în buletinul Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald a metalelor, vol. I – Tehnologii şi utilaje pentru elaborare şi turnare, Universitatea Transilvania, Brașov, 1993; Modelarea matematică a procesului tehnologic de vibrocompactare a materialelor granulare, în buletinul Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrarea la cald a metalelor, vol. I – Tehnologii şi utilaje pentru elaborare şi turnare, Universitatea Transilvania, Brașov, 1993; Aspecte privind vibrocompactarea materialelor granulare necoezive, I-II, în Buletinul Conferinţei Naţionale Optimizarea proiectării şi a tehnologiilor de prelucrare în construcţia de maşini, Bacău, buletin apărut sub egida Academiei Române – filiala Iași, 1995; Vibrocompactarea formelor speciale pentru turnarea aliajelor, Brașov, Ed. Lux Libris, 1995; Aparatură specializată pentru testarea vibrocompactării materialelor granulare necoezive, în Metalurgia, 49, nr. 1, 1997; Aspecte privind obţinerea pieselor turnate în forme solidarizate magnetic, în Metalurgia, 49, nr. 2, 1997; Aspecte privind vibrocompactarea materialelor granulare necoezive utilizate la tehnologiile neconvenţionale de formare – I-II, Revista de Tehnologii Neconvenţionale, Academia Română – Filiala Timişoara, Asociaţia Română pentru Tehnologii Neconvenţionale, nr. 1/1997; Cercetări privind posibilitatea obţinerii pieselor turnate din aluminiu în forme metalice, în Metalurgia , 49, nr. 2, 1997; Condiţii impuse la proiectarea unui dispozitiv pentru vibrocompactarea materialelor granulare necoezive, în Metalurgia49, nr. 4, 1997; Contribuţii teoretice şi experimentale asupra măririi funcţionalităţii tehnologice a utilajelor de împachetare a crustelor ceramice, în Metalurgia49, nr. 7-8, 1997; Legături corelative ale procesului tehnologic de vibrocompactare a materialelor granulare, în Metalurgia49, nr. 6, 1997; Metodă de optimizare şi control a procesului tehnologic de vibrocompactare a materialelor granulare, în Metalurgia49, nr. 7-8, 1997; Organigrama de desfăşurare a experimentelor de vibrocompactare a materialelor granulare, în Metalurgia , 49, nr. 4, 1997; Organigrame privind prelucrarea datelor experimentale ale vibrocompactării materialelor granulare, în Metalurgia49, nr. 5, 1997; Aspecte economice privind împachetarea automată a formelor de înaltă precizie dimensională, în Metalurgia, 50, nr. 4, 1998; Aspecte ergonomice ale funcţiei de manipulare din cadrul celulei de împachetare, în Metalurgia, 50, nr. 4, 1998; Celulă specializată de producţie aferentă împachetării formelor speciale de turnare, în Simpozionul naţional ROBOTICĂ’98, Brașov, Ed. Universității Transilvania; Metodă de reorganizare a fluxului tehnologic de împachetare a crustelor ceramice, în Metalurgia, 50, nr. 3, 1998; Soluţii tehnice privind optimizarea funcţiilor de manipulare, prehensiune şi transfer în cadrul celulei de împachetare, în Metalurgia, 50, nr. 3, 1998 şi în Simpozionul naţional ROBOTICĂ’98, Brașov, Ed. Universității Transilvania; Sursă excitantă utilizată la vibrocompactarea formelor speciale de turnare, în Metalurgia, 50, nr. 4, 1998; Turnarea de precizie în cruste ceramice cu cavităţi depresurizate, în Metalurgia , 50, nr. 3, 1998; Incursiuni în istoria ştiinţelor tehnice, Brașov, Ed. Lux Libris, 1999; Aspects on construction and signification of bells during 1500-1900 in the area of Brasov, Romania, în 27th Symposium of International Committee for History of Technology, ICOHTEC, Praga, August 22-26, 2000; Bazele cercetării experimentale, Universitatea Transilvania, Brașov, 2000; Clopotele – artefacte tehnice semnificative în arealul monumentelor istorice braşovene, Academia Română, Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), 19-20 octombrie 2000; The Bells – significant technical arte-facts among the historical monuments of Brașov, International Conference on Materials Science and Engineering, BRAMAT – 2001, 1-2 March 2001, Brașov-România; Systemic approach of the Compaction process through vibration of the casting forms, International Conference on Materials Science and Engineering, BRAMAT – 2001, 1-2 March 2001, Brașov-România; Ce ştim? despre NUMERAŢIE,  NUMEROLOGIE şi MISTERIOSUL NUMĂR 7, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2001. Dintre principalele invenţii amintim: Instalaţie pentru împachetarea formelor coji utilizate la turnarea pieselor, brevet România, nr. 76632; Instalaţie pentru împachetarea formelor coji de turnare, brevet România, nr. 78379; Generator de vibraţii rectilinii, brevet România, nr. 79074; Instalaţie automată de împachetare a formelor coji obţinute cu modele uşor fuzibile, brevet România, nr. 80101; Suspensie pneumo-elastică reglabilă, brevet România, nr. 80523; Mecanism de prindere şi transfer al ciorchinilor de turnare, brevet România, nr. 82853; Instalaţie pentru împachetarea formelor ceramice de turnare, brevet România, nr. 88646; Model uşor fuzibil, brevet România, nr. 91978; Matriţă pentru realizarea modelului pâlniei de turnare, brevet România, nr. 92093; Aparat pentru determinarea rezistenţei de penetrare a formelor de turnare, brevet România, nr. 93457.
Referințe: Menţionat în Referativnâi Jurnal, URSS; WHO’S WHO in the Balcans; Învăţământul Superior braşovean, 1948-1998, Brașov, Ed. Universității Transilvania; Dicţionarul Specialiştilor, un WHO’S WHO în ştiinţa şi tehnica românească, vol. 2, ediţia I., 1998; Dicţionarul specialiştilor, 2000; Information Package – Faculty of Materials Science and Engineering, Transilvania University of Brașov, 2000.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.