CHIRU, Vasile

CHIRU, Vasile (născut 13 martie 1928, Constanţa), profesor doctor universitar. Şi-a făcut studiile primare în oraşul natal între 1935-1939 şi a urmat apoi cursurile Colegiului naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa (1939-1947). Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Silvicultură din cadrul Institutului Politehnic București (1947-1948) şi la Institutul Forestier Câmpulung Moldova, absolvindu-le în anul 1952 cu Diplomă de Merit. Încă din timpul studenţiei a fost promovat în corpul didactic, fiind încadrat ca preparator (1950). După obţinerea diplomei de inginer, a fost repartizat ca inginer-ajutor la ocolul silvic Roşiorii de Vede (martie-iunie 1952), apoi ca şef al Staţiunii Silvice de perdele forestiere din Medgidia (1952-1953) şi promovat ca referent tehnic special la Direcţia silvică de ameliorări din regiunea de câmpie, Constanţa (1954). În anul 1954 a revenit în învăţământul superior, unde a parcurs toate treptele didactice: asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor şi profesor consultant. În 1965 şi-a susţinut teza de doctorat, obţinând titlul de doctor-inginer. A îndrumat lucrări de diplomă, a condus practici de producţie şi expediţii de studii, a participat în comisii de analiză a unor manuale, cursuri, teze de doctorat, concursuri pentru ocuparea de posturi didactice, de analiză a activităţii unor inspectorate silvice judeţene etc. A susţinut prelegeri în cadrul cursurilor postuniversitare şi de perfecţionare a inginerilor din producţie, iar după promovarea sa ca şef de lucrări, în 1958 a predat cursuri la disciplinele Mecanizarea lucrărilor silvice, Mecanizarea exploatărilor forestiere şi Utilaje pentru exploatările forestiere. Din 1990 este conducător de doctoranzi la specialitatea Mecanizarea lucrărilor forestiere. Pe parcursul activităţii sale din producţie şi învăţământ a înregistrat realizări concrete cum ar fi: plantarea a cca 360 km perdele forestiere antierozionale de protecţie a canalului Dunăre-Marea Neagră, în bazinele hidrografice Docuzul şi Cilibichioi (Medgidia), proiectarea şi execuţia a trei parcuri (Roşiorii de Vede, Medgidia şi Braşov) sau conducerea tehnică a şantierului internaţional „Parcul prieteniei româno-bulgare” de la Griviţa-Plevna. La solicitarea departamentului forestier din cadrul Ministerului Agriculturii din Israel, a asigurat asistenţa tehnică pentru lucrarea de sinteză Metode de mecanizare a colectării lemnului subţire din pădurile Israelului, depusă la departamentul menţionat. Ca urmare a activităţii depuse pe parcursul anilor, a primit funcţii ca aceea de membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Silvicultură şi în senatul Institutului Politehnic Brașov, director educativ în complexul studenţesc, preşedinte de onoare la sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice, preşedinte al comisiei de invenţii şi inovaţii a Facultăţii de Silvicultură, membru în comisia judeţeană de prognoză şi automatizare (Brașov), membru al consiliului bibliotecii din Universitatea Brașov, delegat al Facultăţii de Silvicultură în Comisia superioară de control financiar  pe lângă Preşedinţia Consiliului de miniştri (1976). În 1962 a fost decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a, iar în 1996 a primit Diploma de Onoare din partea Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa. Activitatea sa ştiinţifică este concretizată într-un număr de 81 de lucrări ştiinţifice, cu o tematică diversă, axată mai ales pe probleme privind mecanizarea lucrărilor forestiere, iar în ceea ce priveşte contractele de cercetare şi proiectare, Chiru Vasile a rezolvat un număr de 33 de astfel de contracte, angajate cu diverse institute de cercetare, departamente şi unităţi de producţie, printre care: INCEF București, ICPIL București, IGSS București, ICSITMUA Brașov, IFET Nehoiu, TCEFMC Brașov, IFET Brașov, CEL București.

Opera: Cursuri universitare şi îndrumareMecanizarea lucrărilor silvice. Îndrumar de lucrări practice, Univ. Brașov, 1973, 192 p. (în colab. cu I. Popescu); Manual de mecanizarea lucrărilor silvice, Inst. Politehnic Brașov, 657 p. (în colab. cu J. Filipovici ş.a.); Mecanizarea exploatărilor forestiere, Inst. Politehnic Brașov, 323 p. (în colab. cu V. Andreescu); Utilaje pentru exploatări forestiere, București, EDP, 1980, 495 p.;
Articole ştiinţificeEfectele de iarnă ale tinerelor perdele forestiere din stepa dobrogeană, în Revista Pădurilor, nr. 6, 1954, 6 p. (în colab. cu I. Kerstasz); Despre unele rezultate ale lucrărilor de plantaţii mecanizate din Dobrogea, în Revista Pădurilor, nr. 12, 1955, 5 p.; Contribuţii la teoria şi practica sortării seminţelor de molid şi larice, în Revista Pădurilor, nr. 12, 1962, 8 p.; O nouă metodă de apreciere a calităţii seminţelor de pin silvestru, în BIP Bv., vol. VI, 1963, 8 p.; Greutatea specifică, indice al calităţii seminţelor de molid, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. VII, 1965, 6 p.; Contribuţii la studierea însuşirilor aerodinamice ale seminţelor forestiere, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. VIII, 1966, 8 p.; Însuşirile electrice, criterii de sortare a seminţelor de molid, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. X B, 1968, 8 p.; Stabilirea indicilor calitativi şi ai celor economici de exploatare a plugului forestier PKB. 2. 54, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. V, 1968, 6 p.; Cercetări privind mecanizarea lucrărilor de desfundare a solului, întreţinerea culturilor şi scos puieţi în pepinierele de munte, în Buletinul Institutului Politehnic  Brașov, vol. XII B, 1970, 6 p. (în colab. cu I. Popescu ş.a.); Contribuţii la studiul coeficientului de frecare pentru seminţele unor specii de răşinoase, în Revista Pădurilor, nr. 11, 1971, 6 p.; Contribuţii la studiul indicilor de lucru al aspersoarelor ASM-1 şi ASJ-1, în Revista Pădurilor, nr. 8, 1972, 4 p. (în colab. cu S. Mihai); Contribuţii la teoria şi practica determinării însuşirilor electrice ale seminţelor unor specii de răşinoase, în Revista Pădurilor, nr. 2, 1972, 6 p.; Contribuţii la studiul intercondiţionării unora dintre factorii care determină productivitatea ferăstrăului mecanic Retezat, în Buletinul Universității Brașov, vol. XV B., 1973, 8 p. (în colab. cu H. Furnică); Cercetări privind corelaţia dintre unii factori care determină productivitatea funicularului TF-401, în Buletinul Universității  Brașov, vol. XVI B, 1974, 8 p.; Les tracteurs utilisés à la mécanisation du débardage du bois dans la République Socialiste de Roumanie, Orzsagos Edeszeti Gepesitesi Koferencia, Budapest, 1974, 18 p.; Contributions à l’étude des facteurs déterminants de la productivité et la consommation énergétique modèles de fendeuses de buches, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXXI B, 1989, 8 p.; Gesichtpunkte betrefend Versichleissdichte und Instandsetzungkosten bei Bauteille und Baugruppen einiger Forstnutzungfahrzeugtypen, în BUT Brașov, vol. XXXII, B, 1990, 6 p. (în colab. cu C. Puiu); Contribuţii la cunoaşterea uzurii şi costului întreţinerii subansamblelor unor utilaje folosite în exploatările forestiere, la Sesiunea „Pădurea, patrimoniu naţional”, Univ. Trans. Brașov, 1991, 6 p. (în colab. cu C. Puiu ş.a.); Consideraţii privind unele caracteristici constructive ale ferăstraielor mecanice, în Buletinul sesiunii jubiliare „110 ani de învăţământ silvic superior în România”, Brașov, 1993, 6 p. (în colab. cu S. Dumbravă ş.a.); Consideraţii privind modernizarea sistemei de maşini necesară pentru mecanizarea lucrărilor din exploatările forestiere şi implicaţiile ecologice aferente, în Buletinul sesiunii ştiinţifice „Anul european al protecţiei mediului”, Univ.  Brașov, 1995, 6 p.; Cercetări privind unele avantaje ale folosirii macaralelor portal cu dublă traiectorie simultană a sarcinii, în Buletinul sesiunii jubiliare „50 de ani de învăţământ silvic superior din Brașov”, Brașov, 1998, 8 p.;
Contracte de cercetare şi proiectareForestry abstracts (8 lucrări); Referativnîi jurnal (6 lucrări); Bulletin signalétique (1 lucrare); Treeland (1 lucrare); Seedbibliography (1 lucrare).
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.