BEREZIUC, Rostislav

BEREZIUC, Rostislav (născut 20 octombrie 1923, comuna Briceni, Republica Moldova – mort 22 septembrie 2015, Brașov), profesor doctor inginer. S-a născut într-o familie în care dragostea pentru cultură s-a împletit cu dragostea pentru natură, mama sa fiind învăţătoare, iar tatăl subinginer silvic. A terminat şcoala primară în comuna natală şi a urmat cursurile liceului Aron Pumnul din Cernăuţi şi liceului Ion Creangă din Bălţi. A absolvit în 1947 Facultatea de Silvicultură din cadrul Şcolii Politehnice București. Între 1947 şi 1948 a lucrat ca inginer la Întreprinderea „Domeniile Bucovinei” din Câmpulung – Moldovenesc. Între 1948-1949 a fost referent tehnic la Inspectoratul Silvic Suceava, pentru ca apoi să fie până în 1953 şef de lucrări la Institutul de Silvicultură din Câmpulung – Moldovenesc. În urma comasării naţionale a învăţământului silvic superior, din 1953 îşi desfăşoară activitatea la Brașov, fiind succesiv: lector la Institutul Forestier din oraş (la disciplinele fotogrametrie şi topografie), lector la Institutuș Politehnic (la disciplinele meteorologie şi protecţia muncii în silvicultură), şef de lucrări la acelaşi institut (la disciplinele drumuri forestiere şi protecţia muncii), conferenţiar (la disciplina drumuri forestiere), apoi profesor la Universitatea din Brașov (disciplina drumuri forestiere), din 1992 profesor consultant. În paralel, între 1961 şi 1970, a fost conferenţiar şi la Institutul Politehnic București, la Facultatea Tehnico-Economică, la disciplina „Probleme noi în construcţia drumurilor forestiere”. De asemenea a lucrat ca inginer proiectant la D.R.E.F. Brașov, întocmind proiecte de execuţie şi studii tehnico-economice pentru drumuri forestiere. În calitate de cadru didactic universitar a ocupat următoarele funcţii: şef al catedrei de „Transporturi forestiere” (1963-1972), secretar ştiinţific al consiliului profesoral al Facultății de Silvicultură (1963-1968 şi 1977-1980), membru în Consiliul profesoral al facultăţii (1952-1956 şi 1963-1989), membru în Consiliul profesoral al Institutului Politehnic Brașov (1964-1970), membru al Senatului Universității din Brașov (1976-1980), membru permanent şi preşedinte al Comisiei examenului de stat de la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere (1973-1977, 1988 şi 1990), referent ştiinţific oficial la peste 20 de teze de doctorat. A publicat 13 lucrări de sinteză (tratate, cursuri, îndrumare) legate de disciplina „Drumuri forestiere”. Rostislav Bereziuc a desfăşurat, pe lângă activitatea didactică, şi o prolifică activitate ştiinţifică, orientându-se în principal spre următoarele direcţii: stabilirea structurii optime a reţelelor de drumuri forestiere; influenţa elementelor geometrice ale drumurilor forestiere asupra costului de deviz şi a cheltuielilor de exploatare a drumului; utilizarea fotogrametriei la trasarea şi proiectarea drumurilor forestiere; introducerea tehnologiilor moderne la execuţia drumurilor forestiere; identificarea unor soluţii tehnice de consolidare a suprastructurii drumurilor forestiere existente, în vederea introducerii transportului lemnului cu autovehicule de tonaj sporit; extinderea materialelor locale la execuţia drumurilor. A participat la simpozioanele internaţionale în probleme de transporturi forestiere de la Münchehof (1973) şi Scezecin (Polonia, 1979), precum şi la Congresele Mondiale Forestiere de la Ciudad de Mexico (1985) şi Paris (1991). A coordonat teze de doctorat în specialităţile „Drumuri forestiere” şi „Exploatări şi transporturi forestiere”. A fost distins în 1973, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de cercetare forestieră în România, cu diploma de onoare de către Ministerul Economiei Forestiere. Din 1991 este mmbru corespondent, iar din 2000 membru titular al Academiei de ştiinţe agricole şi silvice „Gh. Ionescu Şiseşti”. În iunie 2015 i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Ştefan cel Mare Suceava, drept recunoaştere a contribuţiei sale ştiinţifice, universitare şi personale la renaşterea învăţământului silvic superior sucevean.

Opera: Lucrări în domeniul transporturilor feroviare: Consideraţii generale asupra fotointerpretării forestiere, în RP, nr. 4, 1956, p. 233-238 şi nr. 8, 1956, p. 514-519, (în colab. cu Gh. Predescu); Aspecte şi preocupări privind problema fiziologiei muncii în sectorul exploatărilor forestiere, în RP, nr. 7, 1959, p. 408–411, (în colab. cu V. Andreescu); Variaţia declinaţiei magnetice şi ridicările cu busola, în RP, nr. 7, 1960, p. 417-420 (în colab. cu A. Russu); Determinarea drumurilor deschise lipsite de vize de orientare, în BŞIPB, seria Economie forestieră, vol. IV, 1961, p. 243-254, (în colab. cu O. Ştefănescu ş.a.); Cercetări privind unele utilizări ale fotogramelor de la noi în silvicultură, în BŞIPB, seria Economie forestieră, vol. V, 1962, p. 281 – 292 (în colab. cu A. Russu ş. a.); Studiul tehnico-economic privind instalaţiile de transport din bazinul Valea Chilerii (în colab. cu S. Corlăţeanu, R. Covali), în BŞIPB, seria Economie Forestieră, vol. V, 1962, p. 391-404; Cercetări privind indicii tehnico-economici ai drumurilor forestiere din Întreprinderea Forestieră Brașov (în colab. cu Gh. Pascu, A. Greavu, R. Covali), în BŞIPB, vol. VI, 1963, p. 333-340; Metodele actuale de dimensionare a sistemelor rutiere nerigide şi posibilităţile de aplicare a lor la drumuri forestiere (în colab. cu Gh. Ionaşcu), în BŞIPB, vol. VI, 1963, p. 319-331; Probleme actuale în proiectarea şi construcţia drumurilor forestiere din ţara noastră (în colab. cu S. Corlăţeanu, G. Ionaşcu), în BŞIPB, vol. VI, 1963, p. 341-356; Fotogrametria în sprijinul proiectării drumurilor forestiere,Documentare curentă, în Silvicultură, exploatări şi transporturi forestiere, nr. 2, 1964; Proiectarea drumurilor forestiere după fotograme (în colab. cu A. Rusu), în RP, nr. 7, 1964, p. 380-382; Aspecte de la expoziţia de utilaje pentru construcţii rutiere – Moscova, în RP, nr. 3, 1965, p. 148-152 (în colab. cu P. Alin); Cercetări privind efectul elementelor geometrice în profil longitudinal asupra costului de deviz şi a cheltuielilor de exploatare a drumurilor forestiere (în colab. cu Gh. Pascu, V. Dumitrescu, R. Covali,), în BŞIPB, vol. VII, 1965, p. 389-402; Temeinice cunoştinţe de mecanizare în domeniul execuţiei drumurilor forestiere, în RP, nr. 3, 1965, p. 144-148 (în colab. cu V. Coman); Cercetări privind aplicarea pe teren a traseelor de drumuri forestiere studiate pe fotograme, în BŞIPB, vol. VIII, 1966, p. 83-87 (în colab. cu A. Rusu, N. Boş, A. Kiss, N. Vătăşan); Consideraţii privind unele probleme ale calităţii drumurilor forestiere, în RP, nr. 10, 1966, p. 586-588; Contribuţii la studiul concordanţei între proiectare şi execuţie la mişcarea terasamentelor, în BŞIPB, vol. VIII, 1966, p. 97-102 (în colab. cu Gh. Pascu, I. Kruch, V. Neagu); Contribuţii la studiul metodelor folosite în trasarea drumurilor forestiere, în BŞIPB, vol. X, 1968, p. 235-240 (în colab. cu Gh. Pascu, I. Kruch, V. Neagu); Aspecte în legătură cu elementele geometrice ale drumurilor forestiere, în RP, nr. 2, 1969, p. 90–95; Cercetări privind structura reţelei de drumuri forestiere în pădurile din regiunea de munte – rezumatul tezei de doctorat, 70 p., Brașov, 1969; Contribuţii la calculul profilelor transversale ale drumurilor forestiere de coastă şi cercetări privind precizia evaluării suprafeţelor în cazul proiectării după metoda liniei de cotă zero, în BŞIPB, vol. XI, 1969, p. 299-308 (în colab. cu I. Kruch); Aspecte privind desimea optimă a reţelelor de drumuri forestiere, în BŞIPB, Economie forestieră, vol. XII, 1970, p. 195–201; Contribuţii la cunoaşterea capacităţii portante a sistemelor rutiere de pe drumurile de interes turistic, în BŞIPB, vol. XII, 1970, p. 203-210 (în colab. cu Gh. Ionaşcu, Gh. I. Pascu, I. Kruch, V. Neagu); Indicele de desime al reţelei de drumuri forestiere şi indicatorii valorici ai eficienţei economice a investiţiilor, în RP, nr. 2, 1970, p. 87-91; Aspecte privind elementele de structură ale reţelelor de drumuri forestiere, în RP, nr. 2, 1971, p. 78-82; Aspecte privind reducerea costului suprastructurii drumurilor forestiere, în BŞIPB, vol. XXIII, 1971, p. 207-215 (în colab. cu I. Kruch); Desimea reţelei de drumuri forestiere şi indicatorii naturali ai eficienţei economice a investiţiilor, în RP, nr. 2, 1971, p. 78–82; Utilizarea fotogramelor aeriene la studiul şi trasarea drumurilor forestiere, în Buletinul de fotogrametrie, nr. 3, 1971, p. 256–270 (în colab. cu A. Russu, N. Boş); Aspecte în legătură cu organizarea execuţiei suprastructurii drumurilor forestiere, în Buletinul Universității Brașov, vol. XIV, 1972, p. 275-282 (în colab. cu I. Kruch, Gh. Pascu); Cercetări privind posibilitatea adoptării fundaţiei de pământ stabilizat pe unele drumuri forestiere din zona ocolului Silvic Mediaş, în Buletinul Universității Brașov, vol. XIV, seria B, 1972, p. 265-275 (în colab. cu E. Ezechil, Gh. Ionaşcu, V. Neagu, I. Kruch, Gh. Pascu); Cercetări privind posibilitatea adaptării fundaţiei de pământ stabilizat pe unele drumuri forestiere din zona Ocolului Silvic Sighişoara, în Buletinul Universității Brașov, vol. XV, 1973, p. 145-155 (în colab. cu E. Ezechil, Gh. Ionaşcu, V. Neagu, I. Kruch, Gh. Pascu); Das Waldwegenetz Rumäniens und die auf dem Gebiet der Holzbringung erreichten Förstschritteîn Probleme des Holztransportes und der Mechanisierung der Holzernte, Münchehof, Reinbek, 1973; Cercetări privind consolidarea taluzurilor de pe drumurile forestiere prin metode biologice, în Buletinul Universității Brașov, vol. XVI, 1974, p. 153-159 (în colab. cu D. Parascan, F. Negruţiu); Cercetări privind modul de dezvoltare şi caracteristicile drumurilor de tractor, în Buletinul Noutăţi în economia forestieră, vol. XVII, 1975, p. 153-158 (în colab. cu A. Ungur, N. Olteanu); Cercetări privind posibilităţile de îmbunătăţire a gospodăririi cimentului pe şantierele de construcţii forestiere ale TCEFMC Braşov, în Buletinul Universității Brașov, vol. XVIII, 1976, p. 231-238 (în colab. cu Gh. Pascu, V. Neagu, N. Olteanu, C. Zidaru); Consideraţii privind metodele de calcul ale sistemelor rutiere nerigide şi posibilitatea aplicării lor la studiul ameliorării progresive a suprastructurii drumurilor forestiere, în BŞIPB, B, vol. XVIII, 1976, p. 223–230, (în colab. cu N. Olteanu ş.a.); Cercetări privind tehnologia derocărilor pentru execuţia drumurilor forestiere în terenuri stâncoase, în Buletinul Universității Brașov, vol. XIX, 1977, p. 157-164 (în colab. cu V. Neagu, V. Olteanu Focşa, P. Jude); Cu privire la metodologia de stabilire a eficienţei economice la modernizarea drumurilor forestiere, în RP, nr. 3, 1977, p. 168-170, (în colab. cu N. Olteanu); Experimentarea unor soluţii tehnice de consolidare a suprastructurii drumurilor forestiere, în vederea introducerii transportului cu autovehicule de tonaj sporit, în Buletinul Universității Brașov, vol. XIX, 1977, p. 165-168 (în colab. cu V. Neagu, N. Olteanu, P. Jude, S. Romanenco); Soluţii tehnice pentru consolidarea suprastructurii drumurilor forestiere existente, în vederea introducerii transportului cu autovehicule de tonaj sporit, în RP, nr. 2, 1977, p. 104-109 (în colab. cu N. Olteanu, P. Jude); Voprosy kasajusciesja razvitija seti treleovocnyh dorog dlja mehanizacii lesozagatovac v Karpatahîn Zbornik referatov – Sekcia lesnicka, Zvolen, 1977, 8 p.; Aspecte privind portanţa drumurilor forestiere, în Buletinul sesiunii ştiinţifice „Silvicultură, exploatarea pădurilor şi industrializarea lemnului”, 1978, p. 155-160 (în colab. cu V. Neagu, N. Olteanu şi P. Jude); Cercetări privind execuţia derocărilor prin metoda găurilor de sondă pe şantierele de drumuri forestiere, în Buletinul sesiunii ştiinţifice „Silvicultură, exploatarea pădurilor şi industrializarea lemnului”, 1978, p. 161-168 (în colab. cu V. Neagu, N. Olteanu, V. Focşa, Al. Boşorogan, Gh. Dragomirescu); Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de execuţie a drumurilor forestiere amplasate în terenuri stâncoase, în Buletinul Universității Brașov, vol. XX, 1978, p. 105-110 (în colab. cu V. Neagu, N. Olteanu, V. Focşa, A. Comănescu, P. Jude, M. Tohatni, A. Boşorogan, Gh. Dragomirescu); Cercetări privind realizarea şi experimentarea unor structuri constructive economice pentru drumurile forestiere cu trafic redus, în Buletinul Universității Brașov, vol. XX, 1978, p. 101-104 (în colab. cu V. Neagu, N. Olteanu, P. Jude); Cu privire la determinarea pierderilor de masă lemnoasă datorate scoaterii din producţia forestieră a suprafeţelor ocupate de ampriza drumurilor, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXI, 1979, p. 129-134 (în colab. cu P. Ciobanu, V. Neagu, O. Popescu, V. Focşa, N. Olteanu); Ekonomiceskie odezdy dlja lesnyh dorog s maloj intensivnost’ju dvizenija, în Cel de-al XIII-lea Simpozion internaţional în probleme de exploatări şi transporturi forestiere, Szczecin, 1979; Reţeaua de drumuri forestiere din B.H. Bârsa Superioară şi modificările impuse de amenajările hidrotehnice, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXI, 1979, p. 135-138 (în colab. cu N. Olteanu); Cercetări cu privire la influenţa deschiderii culoarelor pentru drumuri forestiere asupra creşterii în volum a arboretelor, în vol. Creşterea productivităţii pădurilor şi valorificarea superioară a resurselor forestiere, Brașov, 1980, p. 81 – 94 (în colab. cu Tr. Popovici ş.a.); Cercetări privind stabilirea lăţimii părţii carosabile a drumurilor forestiere în funcţie de lăţimea fâşiei de rulare a autotrenurilor de mare capacitate, în vol. Sesiunii şt. „Creşterea productivităţii pădurilor şi valorificarea superioară a resurselor forestiere”, Brașov, 1980, p. 219-226 (în colab. cu A. Amzică, N. Olteanu); Cu privire la unele efecte economice ale sporirii tonajului autovehiculelor folosite în transporturile forestiere, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXII, 1980, p. 117-126 (în colab. cu I. Pop, V. Neagu); Determinări privind caracteristicile contactului dintre roată şi drum, în cazul autotrenurilor de mare tonaj, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXIII, 1981, p. 127-130 (în colab. cu N. Olteanu); Fundamentarea lăţimii drumurilor forestiere pentru transportul lemnului cu autotrenuri de capacitate sporită, în RP, nr. 5, 1981, p. 296-300 (în colab. cu A. Amzică, N. Olteanu); Supralărgirea drumurilor forestiere în curbe, pentru transportul lemnului cu autotrenuri de capacitate sporită, în RP, nr. 6, 1981, p. 361-366 (în colab. cu A. Amzică, N. Olteanu); Quelques considérations concernant la largeur minimum de l’emprise des routes forestières, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXV, 1983, p. 27-30 (în colab. cu N. Olteanu); Cu privire la neconcordanţa dintre volumele de lucrări terasiere prevăzute prin proiectare şi cele realizate efectiv la execuţia drumurilor forestiere, în culegerea de comunicări „Cercetarea şt. în sprijinul realizării sarcinilor actuale ale sectorului forestier”, 1985, p. 335-344 (în colab. cu N. Olteanu, L. Baraniuc); Contribution à l’étude du necessaire d’outillages requis lors de la construction des voies forestières, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXVIII, 1986, p. 33-38 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu, Al. Boşorogan, V. Drăgănescu); Stabilizarea şi consolidarea taluzurilor de drumuri cu vegetaţie forestieră (I), în RP, nr. 2, 1986, p. 91-95 şi nr. 3, p. 159-161 (în colab. cu A. Amzică, V. Alexandru, I. Vlase, P. Ciobanu); Contribuţii privind stabilirea căilor de reducere a costurilor şi a consumului de combustibil la execuţia terasamentelor drumurilor forestiere, în „Buletinul comisiei inginerilor şi tehnicienilor”, Brașov, 1987, p. 33-42 (în colab. cu N. Olteanu); Investigations regardant l’utilisation des foreuses à l’exécution des dérochages, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXX, 1988, p. 53-56 (în colab. cu V. Alexandru,  Olteanu, A. Solomon, Gh. Dragomirescu); Aspects de la relation homme-machine à l’exécution des forages dans le rocher avec de marteaux perforateurs, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXXI, 1989, p. 67-72 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu, N. Tolstobrach, M. Pafnote); Cercetări privind parametrii funcţionali şi economici ai forezelor folosite în activitatea de construcţie a drumurilor forestiere, în buletinul sesiunii ştiinţifice „Metode şi tehnologii moderne în cultura şi exploatarea pădurilor”, 1990, p. 395-400 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu, A. Solomon, Gh. Dragomirescu); Cercetări privind unele aspecte ergonomice ale relaţiei om-maşină la execuţia terasamentelor drumurilor forestiere cu buldozerul, în buletinul sesiunii ştiinţifice „Metode şi tehnologii moderne în cultura şi exploatarea pădurilor”, 1990, p. 387-394 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu, N. Tolstobrach, M. Pafnote); Contributions à la conaissance des rélations ergonomiques à l’exécution des terrassements des routes forestières, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXXII, 1990, p. 62-66 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Cu privire la utilizarea pe drumuri forestiere a îmbrăcăminţilor din dale prefabricate din beton de ciment, în RP, nr. 4, 1991, p. 211-215 (în colab. cu N. Olteanu, V. Alexandru, A. Boşorogan, I. Munteanu); Des actions nuisibles provoquées aux arbres par le dérochage avec des explosifs à l’exécution des routes forestières, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXXIII, 1991, p. 59-62 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Aspecte privind impactul dotării pădurilor cu drumuri asupra mediului ambiant, în Materialele celei de-a doua Conferinţe Naţionale de protecţia mediului, Braşov, 1992 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Betrachtungen betreffend die Technischen zeiger der Waldwegnetze, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXXIV, 1992, p. 61-64 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Untersuchungen betreffend Arbeitenaufweind un den Verbrauch an Materialien, Arbeit und Mechaniesierter Arbeit für einen Mittleren Kilometer Waldweg, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXXIV, 1992, p. 65-68 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Cercetări privind extinderea drumurilor forestiere în lumina cerinţelor economice actuale şi implicaţii în tehnologia de exploatare a lemnului, în vol. sesiunii ştiinţifice jubiliare „11 ani de învăţământ silvic superior în România”, 1993, p. 463-468 (în colab. cu V. Alexandru, I. Oprea, N. Olteanu, A. Ciubotaru); Graf arborescent pentru evaluarea eficienţei sociale şi ecologice a reţelei de drumuri forestiere, în vol. sesiunii ştiinţifice jubiliare „11 ani de învăţământ silvic superior în România”, 1993 (în colab. cu V. Alexandru, I. Oprea, N. Olteanu, V. Ciobanu); Variaţia principalilor indicatori de eficienţă economică a investiţiei în drumuri forestiere, în funcţie de potenţialul productiv al pădurii, în vol. sesiunii ştiinţifice jubiliare „11 ani de învăţământ silvic superior în România”, 1993, p. 469-474 (în colab. cu N. Olteanu, V. Alexandru); Transportul lemnului în Bucovina, în Bucovina forestieră, nr. 1, 1994, p. 6-33; Consideraţii privind dotarea cu drumuri a pădurilor judeţului Brașov, în Pădurile şi protecţia mediului, Univ. Trans. Brașov, 1995, p. 359-364; Cu privire la proiectarea drumurilor forestiere în concordanţă cu cerinţele ecologice actuale, în Pădurile şi protecţia mediului, Univ. Trans. Brașov, 1995, p. 385-388 (în colab. cu N. Olteanu); Dotarea cu drumuri a pădurilor din jud. Suceava, în Bucovina forestieră, nr. 1, 1995, p. 21-25 (în colab. cu M. Diaconiţa); Dotarea pădurilor cu căi de transport: trecut, prezent, viitor, în Protejarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor României, București, 1995, p. 233-239; Model operaţional pentru estimarea eficienţei sociale şi ecologice a reţelei de drumuri forestiere, în RP, nr. 1, 1995, p. 40-48; Some considerations about the actual and the future development of the forest road network, în Buletinul Universității Brașov, vol. 2, 1995, p. 203-206 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Dotarea cu căi de transport permanente a pădurilor judeţului Covasna, în Revista de silvicultură, nr. 3, 1996, p. 47-49 (în colab. cu N. Olteanu, C. Ene); Aspecte privind drumurile forestiere în contextul retrocedării pădurilor către foştii proprietari, în Pădurea românească în pragul mileniului trei, Univ. Trans. Brașov, 1999, p. 419-422 (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Construcţiile forestiere în contextul gospodării durabile a pădurilor, Brașov, Lux Libris, 2006, 352 p. (în colab. cu Viorel Popovici, Valeria Alexandru ş.a.); Ghid pentru proiectarea, construcţia şi întreţinerea drumurilor forestiere, Brașov, Univ. Transilvania Brașov, 2006, 296 p. (în colab. cu Valeria Alexandri, Valentina Ciobanu); Forest fires, editors Valentina Ciobanu and Florin Ioraş, Brașov, Univ. Transilvania Brașov, 2007, 122 p. (în colab.); Elemente pentru fundamentarea normativului de proiectare a drumurilor forestiere, Brașov, Univ. Transilvania Brașov, 2008, 393 p. (în colab. cu Valentina Ciobanu, Valeria Alexandru ş.a.); Monografia Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări forestiere 1948-2008, Brașov, Univ. Transilvania Brașov, 2008, 129 p. (în colab. cu I. Abrudan, Valentina Ciobanu); Lucrări în domeniul topografiei şi fotogrametriei forestiere –Aspecte privind precizia ridicărilor cu busola topografică, în RP, 1962, p. 547-552 (în colab. cu A. Rusu, N. Boş); Precizia ridicărilor busolare comparativ cu precizia ridicărilor tachimetrice, în BSIPB, vol. V, 1962, p. 293-316 (în colab. cu A. Rusu şi N. Boş); în alte domenii – Cercetări asupra prevederii îngheţurilor târzii şi timpurii în condiţiile oraşului Brașov, după metoda umidităţii relative, în BŞIPB, vol. V, 1962, p. 205-216 (în colab. cu V. Furnică); Indicele CVP, o încercare de exprimare a corelaţiei dintre climă şi vegetaţia forestieră, în BŞIPB, vol. V, 1962, p. 113-118 (în colab. cu V. Stănescu); tratate, cursuri, îndrumare Construcţia, exploatarea şi întreţinerea drumurilor forestiere, București, EDP, 1963, 436 p; Drumuri forestiere (tratat), București, Ed. Agro-Silvică, 1967, 543 p. (în colab. cu M. Mihăilescu, V. Opriţă); Proiectarea şi construcţia drumurilor forestiere, București, Ed. Ceres 1974, 540 p. (în colab. cu V. Opriţă); Desimea optimă a reţelei de drumuri forestiere, în corelaţie cu scurtarea distanţelor de colectare, Reprografia Univ. din Brașov, 1980, 65 p; Reţele de drumuri forestiere, București, Ed. Ceres, 1987, 246 p. (în colab. cu V. Opriţă, N. Olteanu); Îndrumarul lucrărilor practice de topografie, Litografia IPB, 1956, 352 p.(N. Boş, V. Opriţă, I. Sandu); Drumuri forestiere (vol. I şi II), Litografia IPB, 1969, 550 p.; Îndrumarul lucrărilor de laborator la drumuri forestiere, Reprografia Univ. Brașov, 1972, 163 p. (în colab. cu V. Neagu); Terminologie forestieră (vol. I şi II) – coord., Reprografia Univ. Brașov, 1978; Drumuri forestiere (vol. I), curs, Reprografia Univ. Brașov, 1980, 202 p.; Drumuri forestiere, București, EDP, 1981, 336 p; Îndrumătorul lucrărilor de laborator pentru şantierele de construcţii forestiere, București, Ed. ”Ceres” 1981, 246 p., (în colab. cu V. Neagu, ş.a.); teme de cercetare ştiinţifică pe bază de contract – Reactualizarea normativului privind tehnologiile de execuţie a drumurilor forestiere (ed. 1978), benef. ICPIL Bucureşti (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu); Cercetări privind calitatea, pe zone geografice, a materialelor pietroase nesortate, obţinute din surse locale, în vederea extinderii lor la execuţia sistemelor rutiere de pe drumuri forestiere şi industriale, benef. TAGCMR Brașov (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu, M. Loga); Dezvoltarea reţelelor de transport şi perfecţionarea tehnologiilor de exploatare a lemnului, în contextul exigenţelor economice şi ecologice actuale, benef. Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei (în colab. cu V. Alexandru, N. Olteanu, I. Oprea, A. Ciubotaru).
ReferinţeCartea maistrului constructor de drumuri forestiere, București, Min. Economiei Forestiere, Ed. Agro-Silvică, 1960, p. 697; Corlăţeanu, Silviu, Transporturi forestiere, București, EDP, 1964, p. 418; Rosko, Pavel, Teoreticke reisenie hustoty cestinej siete, în Vedecke Prace vyskumneho ustavu lesneho hospodarstva vo Zvolene, nr. 24, 1977, p. 16, 37; Rusu, Aurel, Fotogrametrie forestieră, București, Ed. Ceres, 1978, p. 280-281; Dorobanţu, S., Pauca, C., Trasee şi terasamente, București, EDP, 1979, p. 239; Kraiovan, M. şi col., Căi de comunicaţii terestre. Îndreptar pentru lucrări practice, Reprografia IPB, Timişoara, 1979, p. 88; Negruţiu, Filofteia, Spaţii verzi, București, EDP, 1980, p. 309; Rusu, A., Boş, N., Kiss, A., Topografie – Geodezie, București, EDP, 1982, p. 461; Ştiinţa în Bucovina (vol. III), Suceava, Bibl. Jud., 1984, p. 41-43; Furnică, H. şi Beldeanu, E., Exploatarea pădurilor cu elemente de industrializarea lemnului, București, Ed. Ceres, 1985, p. 359; Olteanu, Nicolae, Drumuri forestiere. Îndrumar pentru proiectare, Repografia Univ. Brașov, 1987, p. 155; Costea, Constantin, Economia şi conducerea întreprinderilor forestiere, București, Ed. Ceres, 1989, p. 337; Olteanu, Nicolae, Drumuri forestiere. Îndrumar pentru proiectare, Repografia Univ. Brașov, 1995, p. 173; Olteanu, Nicolae, Proiectarea drumurilor forestiere, Braşov, Ed. Lux Libris, 1996, p. 233-234; Alexandru, Valeria, Ionescu, Maximilian, Profesorul Rostislav Bereziuc a împlinit 80 de ani, în Bucovina Forestieră, vol. 11 (2), 2003, disponibilă online la http://www.bucovina-forestiera.ro/article/profesorul-rostislav-bereziuc-a-implinit-80-de-ani/, accesat în 29 iul. 2016; Profesorii noștri. Omagii aniversare și destăinuiri – articole și interviuri apărute în reviste forestiere în perioada 2002-2008, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2008, 80 p.; Zarojanu, D., Prof. dr. ing. Rostislav Bereziuc, doctor honoris causa al Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava. Laudatio, în Bucovina Forestieră, vol. 15 (1), 2015, disponibil online la http://www.bucovina-forestiera.ro/article/08_laudatio-2/, accesat la 1 aug. 2016 şi în Revista de drumuri şi poduri, nr. 145, 2015, p. 214; Zarojanu, D., In memoriam prof. univ. dr. ing. Rostislav Bereziuc, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, în Bucovina Forestieră, vol. 15 (2), 2015, p. 250-251 (cu portret).
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.