Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Achiziții publice/Publicitate anunțuri


• În atenția ofertanților

Privind prestarea serviciilor de consultanță specializată - supraveghere prin diriginte de șantier - pentru lucrări de Reabilitare imobil Complex „Agrement” Tâmpa Brașov și teren de sport aferent - Servicii de proiectare (P.T.+ D.D.E. + D.T.A.C.) și Execuție lucrări pentru Complex „Agrement” Tâmpa Brașov (Reabilitare, Drenarea apelor meteorice și Schimbarea de destinație a clădirii și a terenului de sport aferent)”

Ședința de deschidere a ofertelor v-a fi reluată la o dată ulterioară deoarece, atât președintele comisie de evaluare și recepție numit prin decizia 129/26.10.2021 din partea Consiliului Județean Brașov cât și înlocuitorul lui s-au îmbolnăvit de Covid-19.

Anunț achiziție directă

Serviciu dirigenție de șantier

- Asigurarea serviciului de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil Complex «Agrement» Tâmpa Brașov și teren de sport aferent"
- Servicii de proiectare (PT+DDE+DTAC) și Execuție lucrări pentru Complex «Agrement» Tâmpa Brașov (Reabilitare, Drenarea apelor meteorice și Schimbarea de destinație a clădirii și a terenului de sport aferent).

Urmărirea execuţiei lucrărilor obiectivului de investiții se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, Hotărârii Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, etc., cât și a normativelor tehnice în vigoare, și a prevederilor din proiectul tehnic.
Conditii de participare:
Ofertantul va depune următoarele documente:
- Scrisoare de înaintare – Formularul 1
- Informaţii generale despre ofertant – Formularul 2
- Formular de ofertă – Formularul 3
- Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale și modul de constituire al garanției de bună execuție – Formularul 5
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Formularul 6
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – (se va completa si de asociați sau subcontractanți dacă este cazul) – Formularul 7
- Declarație privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formularul 8
- Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici – Formularul 9
- Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordarii punctajului Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor - Formularul 10

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate/preț

Informatii suplimentare:

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Bibliotecii Județene "George Barițiu" Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, Secretariat, până la data de 27.10.2021 ora 16.00. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autorității contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare.

Caietul de sarcini și formularele de participare se pot descărca de AICI